ipho­ne 8: de eer­ste on­der­de­len zijn al ge­spot Ook iPho­ne 7-on­der­de­len

straks we­ten we al­les al van het toe­stel …

iCreate (Netherlands) - - NIEUWS TOP 5 -

We wil­len al­le­maal heel graag we­ten hoe de iPho­ne 8 er­uit gaat zien en wat-ie al­le­maal kan. Het ene na het an­de­re ge­rucht den­dert over het in­ter­net, en bij Ap­ple is het meest­al zo dat daar een flin­ke kern van waar­heid in zit. Er is al heel wat uit­ge­lekt over de iPho­ne 8 via bij­voor­beeld te­ke­nin­gen, hoes­jes en dum­my’s, zo­als je in de vo­ri­ge iCre­a­tes hebt kun­nen le­zen. Het kon ook ei­gen­lijk niet meer lan­ger uit­blij­ven ... nu zijn er voor het eerst fo­to’s van de on­der­de­len van de iPho­ne 8 ge­lekt, via Red­dit.

Op de eer­ste fo­to zien we de voor- en ach­ter­kant van de iPho­ne 8, plus de ver­ti­ca­le dub­be­le ca­me­ra. Zo­als je ziet, be­staat de voor­kant straks voor het over­gro­te deel uit scherm, met een dun rand­je er­om­heen. Aan de bo­ven­kant is het rand­je iets ver­dikt: hier­in zou plaats zijn voor de sel­fie-ca­me­ra en mi­cro­foon-spea­ker. De­ze on­der­de­len wor­den dus niet ach­ter het dis­play ge­plaatst, wat eer­der nog wel werd aan­ge­no­men. Dit ge­beurt waar­schijn­lijk wel met de thuis­knop en Touch ID – er is hier­van in ie­der ge­val geen spoor te be­ken­nen op het pa­neel dat de ach­ter­zij­de van de iPho­ne vormt. Naast de iPho­ne 8 ver­wach­ten we dit jaar ook nog een re­gu­lie­re op­vol­ger van de iPho­ne 7 (Plus), na­me­lijk de iPho­ne 7s (Plus). Zo’n s-up­da­te is over het al­ge­meen niet heel span­nend – ze­ker ui­ter­lijk – en het is dus geen won­der dat de iPho­ne 8 met al­le eer strijkt. Maar op de op­ge­do­ken fo­to van­gen we ook een glimp op van de iPho­ne 7s (Plus): hier­bo­ven zie je on­der­de­len van de 7s en de 7s Plus naast die van de iPho­ne 8. Al­le drie de be­hui­zin­gen die we hier zien, zou­den ge­maakt zijn van glas. Dat is no­dig om ze draad­loos te kun­nen op­la­den, iets waar al lan­ger over ge­spe­cu­leerd wordt.

Een an­der op­val­lend ge­rucht be­treft de spe­ci­a­le chip voor kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie die Ap­ple zou ont­wik­ke­len voor de iPho­ne 8. Bin­nen Ap­ple staat de chip be­kend als de ‘Ap­ple Neu­ral En­gi­ne’ en de­ze kan ta­ken met ge­a­van­ceer­de al­go­rit­mes uit­voe­ren. Hier­bij gaat het bij­voor­beeld om ge­zichts­her­ken­ning in de Fo­to’s-app, spraak­her­ken­ning, het voor­spel­lend toet­sen­bord in iOS en aug­men­ted re­a­li­ty. Ap­ple zou de chip in ver­schil­len­de ap­pa­ra­ten wil­len plaat­sen, zo­als de iPho­ne en iPad. Dit is dus mo­ge­lijk ook goed nieuws voor de 7s (Plus).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.