macOS High Sier­ra

MacOS Sier­ra gaat een stap­je om­hoog en wordt macOS High Sier­ra. De­ze ver­sie be­vat gro­te in­ter­ne ver­be­te­rin­gen, maar ook een paar nieu­we functies.

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Ap­ple’s up­da­tes voor macOS vol­gen vaak een be­paald sche­ma. Eerst komt een com­pleet nieu­we ver­sie waar­in al­les over­hoop wordt ge­gooid. Met com­pleet nieu­we pro­gram­ma’s, baan­bre­ken­de nieu­we functies en gro­te ui­ter­lij­ke ver­an­de­rin­gen. Mac OS X Le­o­pard was zo’n ver­sie, even­als OS X Li­on. En ook Sier­ra hoort met de in­tro­duc­tie van Si­ri wel in dit rij­tje thuis. Na zo’n gro­te re­lea­se komt Ap­ple vaak met een – ten­min­ste op het eer­ste ge­zicht – wat be­schei­de­ne­re up­gra­de waar­in veel ge­fi­ne­tu­ned wordt. Om dat al met de naam dui­de­lijk te ma­ken, voegt Ap­ple bij de­ze ver­sies vaak slechts een ex­tra woord toe: Snow Le­o­pard, Moun­tain Li­on en nu dus macOS High Sier­ra.

Er zit­ten na­tuur­lijk wel nieu­we functies in macOS High Sier­ra, maar het gaat toch voor­al om de­tail­ver­be­te­rin­gen bin­nen pro­gram­ma’s. De­ze keer heb­ben Sa­fa­ri en Fo­to’s een gro­te op­fris­beurt ge­kre­gen om het weer be­ter te­gen de con­cur­ren­ten van Goog­le en Mi­cro­soft op te kun­nen ne­men. Veel be­lang­rij­ker voor de­ze ‘tus­sen­re­lea­ses’ zijn ech­ter de in­ter­ne ver­be­te­rin­gen. Om­dat er van bui­ten niet veel ver­an­dert, heeft Ap­ple ge­noeg man­schap­pen over om al­les on­der de mo­tor­kap gron­dig te ver­be­te­ren en het fun­da­ment voor toe­kom­sti­ge ver­sies te ver­ste­vi­gen. En dat is in High Sier­ra ze­ker ge­beurd. Wat dacht je van een nieuw be­stands­sys­teem waar­door je Mac echt snel­ler werkt, on­der­steu­ning voor de al­ler­nieuw­ste vi­deo­s­tan­daard waar­door vi­deo’s veel min­der ruim­te op je har­de schijf op­ei­sen en de nieu­we gra­fi­sche in­ter­fa­ce Me­tal 2? Laatst­ge­noem­de maakt het voor het eerst mo­ge­lijk om vir­tu­al-re­a­li­ty toe­pas­sin­gen op de Mac te draai­en en te pro­du­ce­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.