Be­te­re be­wer­kingstools

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Qua be­wer­kings­mo­ge­lijk­he­den liet Fo­to‘s het tot nu toe al­tijd nog een beet­je af­we­ten ten op­zich­te van Aper­tu­re. Met de nieu­we be­wer­kingstools maakt Fo­to’s weer een aar­di­ge stap om ook pro­fes­si­o­ne­le ge­brui­kers blij te ma­ken. Het nieu­we ge­reed­schap Cur­ven laat je bij­voor­beeld heel een­vou­dig het con­trast en de kleur van je fo­to‘s ver­an­de­ren. Met de be­wer­king Se­lec­tie­ve kleur ver­an­der je de ver­za­di­ging van een spe­ci eke kleur. En voor het ge­val dat je toch lie­ver met een an­der pro­gram­ma aan de slag wilt voor het be­wer­ken: al­le ex­ter­ne wij­zi­gin­gen wor­den nu au­to­ma­tisch ook in de bi­bli­o­theek van Fo­to‘s be­waard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.