Nieuw be­stands­sys­teem: ra­zend­snel en vei­li­ger

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Het ou­de sys­teem draait al drie de­cen­nia mee. Tijd voor iets nieuws, en dat heeft ve­le voor­de­len! Een nieuw be­stands­sys­teem, dat klinkt saai en in­ge­wik­keld. Maar Ap­ple krijgt het voor el­kaar om zelfs dit span­nend te ma­ken. Want APFS, zo­als de naam van het nieu­we sys­teem luidt, biedt een he­le­boel voor­de­len ten op­zich­te van zijn oer­ou­de voor­gan­ger HFS+. Dat stamt in de ba­sis no­ta be­ne nog uit 1985. Wat zijn de voor­de­len van APFS? Ten eer­ste is het sys­teem spe­ci­aal ont­wor­pen voor ash- op­slag. Ten twee­de is APFS ra­zend­snel. Voor­al fre­quent te­rug­ke­ren­de ta­ken wor­den in een mum van tijd uit­ge­voerd. Wil je met het hui­di­ge sys­teem bij­voor­beeld de groot­te van een map ach­ter­ha­len, dan ana­ly­seert je Mac eerst de vol­le­di­ge in­houd – en dat duurt láng. Met APFS ver­schijnt de groot­te met­een. Het­zelf­de geldt voor het ko­pi­ë­ren van be­stan­den. Het maakt niet uit of je 100 me­ga­by­te of 100 gi­ga­by­te ko­pi­eert – het ge­beurt al­tijd bin­nen en­ke­le se­con­den. De be­stan­den wor­den na­me­lijk ‘ge­kloond’ en pas bij be­wer­king naar de schijf ge­schre­ven. Ten slot­te is APFS vei­li­ger. De ver­sleu­te­ling met Fi­le Vault is ver­be­terd, de back-up-fea­tu­res voor Ti­me Ma­chi­ne zijn ver­een­vou­digd. En dank­zij een ge­a­van­ceer­de crash­be­vei­li­ging ver­lies je bij een stroom­uit­val geen ge­ge­vens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.