Chip in m’n kop

iCreate (Netherlands) - - Voorwood - Ar­jan Krop­man akrop­man@fnl.nl

Na de key­no­te be­gint de gro­te dis­cus­sie. Ik vind dat jul­lie van ons meer mo­gen ver­wach­ten dan de dro­ge nieuws­fei­ten die je over­al al hebt ge­zien. Ik vind dat we het nieuws van Ap­ple moe­ten dui­den, in het gro­te ge­heel moe­ten kun­nen plaat­sen. Wat be­te­kent die nieu­we iPho­ne nou echt voor de we­reld? En wat vin­den wij als ex­perts nou echt van dat ding? Die dui­ding is vaak zo ge­mak­ke­lijk nog niet en le­vert lan­ge dis­cus­sies op – in ie­der ge­val bij ons op de re­dac­tie.

Laat ik voor­op­stel­len dat ik het vaak mis heb als het om Ap­ple gaat. Van veel stap­pen die ze ma­ken (het uit­fa­se­ren van de iPod Clas­sic; het weg­la­ten van een hoofd­te­le­foon­in­gang bij de iPho­ne 7), be­grijp ik in eer­ste in­stan­tie niets. Het ‘o ja­mo­ment’ komt bij mij vaak een jaar la­ter pas, wan­neer ik merk dat ik he­le­maal niet mis wat ik dacht te gaan mis­sen. Bij Ap­ple ken­nen ze me be­ter dan ik me­zelf ken (dat is knap).

Dat ge­zegd heb­ben­de: van de iPho­ne X word ik niet heel warm. Na­tuur­lijk, het is een prach­ti­ge te­le­foon, maar al dat werk (en geld) om een knop weg te krij­gen die mij nooit in de weg heeft ge­ze­ten? Ik be­grijp het niet. Ge­zichts­her­ken­ning (hoe tech­nisch im­po­sant ook) en een rand­loos beeld­scherm (hal­lo Sams­ung) zijn voor mij geen uit­vin­din­gen die mijn le­ven voor­goed zul­len ver­an­de­ren.

Kun je dat über­haupt nog van een smartpho­ne ver­wach­ten? Het eer­ste vlieg­tuig moet een won­der zijn ge­weest voor de men­sen die het za­gen vlie­gen, maar daar­na was de lol er vast snel af. Hoe groot of snel een nieuw vlieg­tuig ook zal zijn, het zal nooit meer de­zelf­de bij­na ma­gi­sche ver­won­de­ring ge­ven als dat eer­ste door de mens ge­bouw­de ding in de lucht.

Ap­ple kan me pas echt ver­ras­sen wan­neer ze vol­gend jaar met een chip­je ko­men dat ze in mijn hoofd kun­nen im­plan­te­ren, waar­mee ik kan bel­len zon­der ver­de­re hard­wa­re te ge­brui­ken. In mijn pols mag dan een chip die als knop func­ti­o­neert en de bij­ge­le­ver­de len­zen zor­gen voor een re­al-li­fe beeld­scherm. Dan be­grijp ik dat draad­loos op­la­den van nu in­eens ook.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.