Het scherm van de iPho­ne X

Het dis­play is het groot­ste ver­schil tus­sen de iPho­ne X en de iPho­ne 8. Let­ter­lijk.

iCreate (Netherlands) - - Feature Apple-Event -

Su­per Re­ti­na oled-scherm

Het eer­ste wat bij het zien van de iPho­ne X op­valt, is het ge­wel­di­ge nieu­wen nieu­we scherm, ge­naamd Su­per Re­ti­na HD-Dis­play. Het meet 5,8 inch, heeft een re­so­lu­tie van 2436 x 1125 pixels (met 458 ppi) en on­der­steunt HDR. Ver­der is het ge­ba­seerd op de oled-tech­niek, net als het scherm van de Ap­ple Watch. Het bij­zon­de­re aan de­ze tech­niek is dat er geen ach­ter­grond­ver­lich­ting meer no­dig is – el­ke beeld­scherm­pixel geeft zelf licht. En als een pixel zwart moet weer­ge­ven, dan is-ie ge­woon uit­ge­scha­keld. Goed voor de bat­te­rij van de te­le­foon én voor het con­trast van het scherm. Want zwart is ein­de­lijk echt zwárt.

True To­ne

Het scherm van de iPho­ne X on­der­steunt ook de True To­ne­func­tie die we al ken­nen van de iPad Pro. Hier­door past het dis­play zich voort­du­rend aan aan het om­ge­vings­licht. Bij de re­lea­se van de 9,7-inch iPad Pro vroe­gen we ons al af wan­neer de­ze ge­wel­di­ge func­tie naar de iPho­ne zou ko­men. Nu is het dus zo­ver. Ove­ri­gens komt de­ze func­tie ook naar de nieu­we iPho­ne 8 en 8 Plus, waar­over la­ter meer.

He­le­maal rand­loos

Het dis­play van de iPho­ne X heeft geen ran­den meer! Oké, dat is wel­licht iets over­dre­ven, maar de ran­den zijn zo smal ge­wor­den, dat de iPho­ne bij­na uit­slui­tend uit een dis­play lijkt te be­staan. Dit wordt nog be­vor­derd door het feit dat de iPho­ne X al­leen maar met een zwar­te voor­kant ver­krijg­baar is. Com­bi­neer dat met het goe­de con­trast dank­zij oled, en de il­lu­sie is per­fect. Bo­ven aan het scherm is al­leen nog een klei­ne in­ke­ping voor de front­ca­me­ra en de luid­spre­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.