Vaar­wel Touch ID, wel­kom Fa­ce ID

De iPho­ne X ont­gren­del je door er­naar te kij­ken.

iCreate (Netherlands) - - Feature Apple-Event -

Jij als op­let­ten­de le­zer dacht het na­tuur­lijk al: ‘Als de iPho­ne geen ran­den meer heeft, waar zit dan de thuis­knop met Touch ID?’ Hij is weg, foet­sie, komt niet meer te­rug. Ner­gens voor no­dig ook, daar heeft Ap­ple de af­ge­lo­pen ja­ren al ge­noeg werk voor ver­richt. Sinds de iPho­ne 6s gaat de te­le­foon al­tijd aan zo­dra je hem op­pakt en bij de iPho­ne 7 was de thuis­knop al geen fy­sie­ke knop meer. Hoe je je iPho­ne X dan zon­der Touch ID ont­gren­delt? Nou, je kijkt er­naar.

De nieu­we ca­me­ra aan de voor­kant, de Tru­eDepth-ca­me­ra, is in staat om een nauw­keu­ri­ge 3D- op­na­me van je ge­zicht te ma­ken, dank­zij in­fra­rood zelfs in het don­ker. Dat ge­bruikt Ap­ple voor de nieu­we ont­gren­del­me­tho­de Fa­ce ID. Bin­nen en­ke­le se­con­den heb je je ge­zicht toe­ge­voegd en staat de iPho­ne X voort­aan voor je klaar zo­dra je er­naar kijkt. En nee, in te­gen­stel­ling tot bij Sams­ung laat Fa­ce ID zich niet fop­pen door een foto voor de ca­me­ra te hou­den. Zelfs pro­fes­si­o­ne­le mas­kers uit Hol­ly­wood zijn niet goed ge­noeg om Fa­ce ID te slim af te zijn. En voor al­le an­de­re ac­ties die je vroe­ger met de thuis­knop hebt uit­ge­voerd? Daar­voor heb je han­di­ge nieu­we veeg­ge­ba­ren.

Maar één gro­te vraag blijft: is Fa­ce ID echt net zo vei­lig als Touch ID? Op pa­pier mis­schien wel, maar in de prak­tijk zet­ten we daar vraag­te­kens bij. Je vin­ger er­gens op­leg­gen, dat merk je zelf nog wel, maar als ie­mand je te­le­foon heeft, kan die­ge­ne hem dan ont­gren­de­len door hem kort voor je ge­zicht te hou­den? En hoe zit het met iden­tie­ke twee­lin­gen? Dit wil­len nog wel we­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.