Nog meer ca­me­ra-ver­be­te­rin­gen

Dank­zij nieu­we ca­me­ra’s op de voor- en ach­ter­kant maakt de iPho­ne X be­te­re foto’s dan ooit.

iCreate (Netherlands) - - Feature Apple-Event -

Ge­a­ni­meer­de emo­ji: Ani­mo­ji!

Wat maakt de iPho­ne X nou écht re­vo­lu­ti­o­nair? Juist, een nieu­we emo­ji-func­tie waar­mee de smi­leys jouw ge­zichts­uit­druk­king tot in de­tail na­boot­sen. Oké, we ma­ken een grap, maar we kun­nen niet ont­ken­nen dat we dit een heel coo­le func­tie vin­den. De zo­ge­he­ten Ani­mo­ji’s wer­ken op ba­sis van de Tru­eDepth- ca­me­ra voor Fa­ce ID. Je kiest een emo­ji en ver­vol­gens maak je de ge­wens­te ge­zichts­uit­druk­king. Ook kor­te emo­ji-film­pjes met daar­bij je ei­gen stem zijn mo­ge­lijk. Tot nu toe zijn er maar een aan­tal emo­ji’s ge­schikt om als Ani­mo­ji ge­bruikt te wor­den, maar de be­lang­rijk­ste zijn van de par­tij. Want wie wil nou niet zijn ei­gen ge­zicht op de poep-emo­ji plak­ken?

Tru­eDepth-ca­me­ra

Op de pa­gi­na hier­voor heb­ben we de nieu­we front­ca­me­ra al even aan­ge­stipt om­dat die de nieu­we ont­gren­del­me­tho­de Fa­ce ID mo­ge­lijk maakt. Bij­ko­mend voor­deel van zo’n goe­de front­ca­me­ra? Hij maakt ook ont­zet­tend goe­de sel­fies! De por­tret-func­ties, die voor een wa­zi­ge ach­ter­grond zor­gen, wer­ken dank­zij Tru­eDepth voort­aan ook voor sel­fies. Daar­naast maakt de ca­me­ra de nieu­we Ani­mo­ji’s mo­ge­lijk, zie bo­ven.

Por­tret­be­lich­ting

De por­tret­mo­dus krijgt een up­gra­de. Bij de iPho­ne 7 Plus zorgt de por­tret­mo­dus er met be­hulp van de dub­be­le ca­me­ra voor dat de ach­ter­grond wa­zig wordt zo­dat al­le aan­dacht naar je on­der­werp gaat. Op de iPho­ne X komt daar nog de nieu­we func­tie Por­tret­be­lich­ting bij. De­ze heeft in­vloed op hoe het licht bij een por­tret­op­na­me er­uit­ziet. Zo is er de in­stel­ling ‘Stu­dio Light’ waar­mee je de licht­om­stan­dig­he­den van een pro­fes­si­o­ne­le fo­to­stu­dio na­bootst.

En de ca­me­ra op de ach­ter­kant?

Het is geen nieu­we iPho­ne als de ca­me­ra op de ach­ter­kant niet be­hoor­lijk ver­be­terd is. Op de iPho­ne X heb­ben we te ma­ken met een dub­be­le ca­me­ra zo­als we die ook al ken­nen van de iPho­ne 7 Plus. De­ze be­houdt zijn re­so­lu­tie van 12 me­ga­pixels, maar on­der­steunt nu 4K- op­na­mes met 60 beel­den per se­con­de, even­als 1080p met 240 beel­den per se­con­de (voor slo-mo). Be­lang­rijk ten op­zich­te van de iPho­ne 8 Plus: op de X heb­ben bei­de ca­me­ra’s aan de ach­ter­kant op­ti­sche beeldsta­bi­li­sa­tie, op de 8 Plus al­leen een van de twee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.