Ap­ple Watch Se­ries 3: laat je iPho­ne thuis

De nieu­we Ap­ple Watch heeft zelf­stan­dig in­ter­net een en slaat zijn vleu­gels uit – de smart­watch en de iPho­ne zijn niet lan­ger on­af­schei­de­lijk.

iCreate (Netherlands) - - Feature Apple-Event -

Als het gaat om het ont­werp lijkt de Ap­ple Watch Se­ries 3 spre­kend op zijn voor­gan­gers. Toch is de smart­watch re­vo­lu­ti­o­nair ver­an­derd – en dat is voor­al te dan­ken aan een nieu­we LTE-chip. Met de­ze chip maakt de Ap­ple Watch zelf­stan­dig ver­bin­ding met het 4G-net­werk. Zo kun je bel­len, na­vi­ge­ren en apps down­lo­a­den zón­der je iPho­ne op zak te heb­ben. Een re­vo­lu­tie? Niet echt, want Sams­ung en LG wa­ren Ap­ple al voor met een LTE-smart­watch. Maar de aan­trek­kings­kracht van de Ap­ple Watch is – ze­ker in com­bi­na­tie met de an­de­re ver­nieu­win­gen – gro­ter dan ooit.

Mo­biel in­ter­net

Zon­der een iPho­ne in di­rec­te na­bij­heid is een Ap­ple Watch niet veel meer dan een ap­pa­raat dat de tijd weer­geeft en mu­ziek af­speelt. Met de toe­voe­ging van LTE brei­den de mo­ge­lijk­he­den zich enorm uit; de nieu­we Ap­ple Watch is meer dan een ver­leng­stuk van de iPho­ne. Met het zelf­stan­dig bel­len, in­ter­net­ten en strea­men van mu­ziek komt de Ap­ple Watch meer in de buurt van de mo­ge­lijk­he­den van een iPho­ne. Ook wan­neer je je iPho­ne niet op zak hebt, kun je bel­len of ge­beld wor­den. Dat is fijn voor als je je iPho­ne lie­ver thuis laat bij het spor­ten, of als je hem chro­nisch ver­geet. Bij­zon­der is dat het scherm­pje van de Ap­ple Watch hier­bij fun­geert als an­ten­ne. Ver­der ben je nog steeds be­reik­baar met je ei­gen te­le­foon­num­mer; in de Ap­ple Watch zit een mi­nus­cu­le

elek­tro­ni­sche sim­kaart in­ge­bouwd en die neemt de sim­kaart­ge­ge­vens van je iPho­ne over. Qua de­sign is de smart­watch niet veel an­ders dan zijn voor­gan­ger. De groot­ste ver­an­de­ring bij de Ap­ple Watch Se­ries 3 (GPS + Cel­lu­lar) – zo luidt de of­fi­ci­ë­le naam – is een ro­de stip op de di­gi­ta­le kroon.

Maar voor­dat je naar de win­kel rent …

Er zijn ook min­de­re kan­ten: de bat­te­rij, om te be­gin­nen. Vol­gens tes­ten van Ap­ple kun je, als hij con­tact maakt met de iPho­ne, tot drie uur met de Ap­ple Watch bel­len. Is 4G in­ge­scha­keld, be­perkt dit zich tot slechts één uur. De LTE-func­tie doet de bat­te­rij dus geen goed – en dat ter­wijl de bat­te­rij­ca­pa­ci­teit al een van de gro­te kri­tiek­pun­ten van de Ap­ple Watch was. Wel is de wi­fi- en blue­toot­h­ver­bin­ding ver­be­terd, waar­door hij 50 pro­cent min­der ac­cu vreet.

En dan de groot­ste te­leur­stel­ling. He­laas moe­ten we het in Ne­der­land en Bel­gië eerst doen met een ver­sie zon­der ro­de kroon … Voor mo­bie­le da­ta op de Ap­ple Watch, die nog al­tijd wa­ter­dicht is en GPS heeft, is een ex­tra abon­ne­ment no­dig. En door­dat Ap­ple nog geen deals heeft ge­slo­ten met Ne­der­land­se of Bel­gi­sche pro­vi­ders, moe­ten we nog ze­ker tot 2018 wach­ten op de 4G-ver­sie. We krij­gen hier wel een Ap­ple Watch Se­ries 3 met een aan­tal ver­nieu­win­gen, maar mo­biel in­ter­net hoort daar niet bij.

Toe­komst­mu­ziek

In 2014 werd de eer­ste Ap­ple Watch met veel bom­ba­rie ge­pre­sen­teerd, maar het werd niet he­le­maal het suc­ces van wat er­van werd ver­wacht. Maar nu ziet de toe­komst er veel roos­kleu­ri­ger uit. De mo­ge­lijk­he­den met 4G voor­zien de Ap­ple Watch van een nieu­we im­puls, waar­door de ver­wach­te door­braak er mis­schien toch komt. Met de pres­ta­ties van de ac­cu is het dus nog wel even af­wach­ten. Zon­der LTE is de Watch al ver­krijg­baar in Ne­der­land en hij kost € 369. De prijs van de LTE-ver­sie ligt op € 399 – maar daar moe­ten we dus nog even ge­duld voor heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.