‘Nieu­we ipho­ne se ver­schijnt be­gin 2018’

on­ze fa­vo­rie­te 4-inch te­le­foon krijgt mo­ge­lijk bin­nen­kort al een op­vol­ger.

iCreate (Netherlands) - - Nieus Top 5 -

De iPho­ne SE is een van de krach­tig­ste 4-inch te­le­foons die op dit mo­ment ver­krijg­baar is en de kans is groot dat hij bin­nen­kort nóg krach­ti­ger wordt. Het nieu­we vlag­gen­schip van Ap­ple is pas net ge­pre­sen­teerd, maar er gaan dus al ge­ruch­ten over een nieu­we iPho­ne SE die be­gin 2018 ver­schijnt, twee jaar na­dat het eer­ste mo­del op de markt kwam.

Re­lea­se eerst in In­dia

Ap­ple-le­ve­ran­cier Wi­s­tron, ook al ver­ant­woor­de­lijk voor de fa­bri­ca­ge van de hui­di­ge SE, zou de pro­duc­tie­lij­nen aan het uit­brei­den zijn voor de ver­nieuw­de iPho­ne SE. Op­mer­ke­lijk hier­bij is het ge­rucht dat de nieu­we SE aan­van­ke­lijk al­leen maar in In­dia ver­krijg­baar zal zijn, en daar­na pas in de rest van de we­reld. Feit is dat Ap­ple een gro­te­re rol wil spe­len op de In­di­a­se te­le­foon­markt, want die is nog vol­op in ont­wik­ke­ling. Con­su­men­ten daar zijn voor­al ge­ïn­te­res­seerd in klei­ne­re en be­taal­ba­re toe­stel­len.

De nieu­we iPho­ne SE lijkt vol­gens het ge­rucht wat de spe­ci­fi­ca­ties be­treft nog het meest op de iPho­ne 7 die vo­rig jaar ver­scheen. Hij krijgt waar- schijn­lijk een A10- chip, 2 GB RAM, een 12 me­ga­pixel­ca­me­ra ach­ter en een 5 me­ga­pixel­ca­me­ra voor. De bat­te­rij heeft met 1700 mAh een iets gro­te­re ca­pa­ci­teit dan die van het hui­di­ge SE­mo­del. Qua op­slag kun je kie­zen uit 32 en 128 GB, het­zelf­de als bij de hui­di­ge SE.

Nieuw de­sign?

Over het de­sign van het toe­stel zijn nog gro­te on­dui­de­lijk­he­den. De iPho­ne SE lijkt nu nog heel erg op de iPho­ne 5(s) en dat ont­werp stamt uit 2012. Het zou kun­nen dat de nieu­we SE wat ken­mer­ken van de iPho­ne 7 ko­pi­eert. Mo­ge­lijk krijgt de nieu­we SE smal­le­re ran­den, zo­dat hij iets mo­der­ner oogt. Het scherm zou dan zelfs iets gro­ter kun­nen wor­den – in­si­ders spre­ken over een scherm­di­a­go­naal van 4,2 inch – zon­der dat de te­le­foon gro­ter wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.