Foto’s

Met een lter en ver­schil­len­de be­wer­kings­op­ties krijgt je foto een vi­su­eel aan­trek­ke­lijk, ci­ne­ma­tisch e ect.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Geef je foto een Hol­ly­wood­ach­ti­ge uit­stra­ling

Het is je on­ge­twij­feld wel eens op­ge­val­len dat de kleu­ren van een bios­coop­film haast al­tijd af­wij­ken van de na­tuur­lij­ke kleu­ren. Bij de beel­den wor­den de kleu­ren en de be­lich­ting uit­ge­breid na­be­werkt, om de vi­deo zo een aan­trek­ke­lij­ke, ci­ne­ma­ti­sche uit­stra­ling te ge­ven. Dit ef­fect – bin­nen de film­we­reld aan­ge­duid als ‘co­lor gra­ding’ – staat be­kend om zijn don­ke­re tin­ten, die blauw­groen zijn in plaats van zwart- grijs. Het maakt een scè­ne in­te­res­sant en vi­su­eel aan­trek­ke­lijk. Be­hal­ve bij film­ma­kers is co­lor gra­ding ook po­pu­lair bij fo­to­gra­fen. Daar is geen du­re be­wer­kings­soft­wa­re voor no­dig, want het kan uit­ste­kend met Ap­ple’s Foto’s. Het be­wer­kings­pro­gram­ma be­vat een fil­ter waar­mee je een foto met één klik een film­ach­ti­ge sfeer mee­geeft. Daar­na is het al­leen nog zaak om con­trast in de foto te bren­gen en de kleu­ren te cor­ri­ge­ren. En voor je het weet is de foto om­ge­to­verd tot een prach­tig, ci­ne­ma­tisch plaat­je.

1. Kies een foto

Open Foto’s, dub­bel­klik op een foto en kies ‘Be­werk’. Een stoer of mys­te­ri­eus plaat­je past goed bij de­ze work­shop. Staat hij wel op je Mac, maar nog niet in Foto’s? Kies ‘Ar­chief>Im­por­teer’.

2. Fil­ter

Klik in de knop­pen­balk op ‘Fil­ters’, waar je toe­gang krijgt tot tien lter-e ec­ten. Kies hier voor ‘Dra­ma­tisch Koel’. Het e ect ver­groot het con­trast en voegt koe­le blauw­tin­ten toe.

3. Ni­veaus

Klik nu in de knop­pen­balk op ‘Pas aan’ en klap ‘Ni­veaus’ open door links er­van op het drie­hoek­je te klik­ken. Met de­ze func­tie re­gel je het con­trast van een foto.

4. Con­trast

Sleep het twee­de bol­le­tje van rechts on­der het his­to­gram naar links om de lich­te tin­ten lich­ter te ma­ken. Om de don­ke­re tin­ten don­ker­der te ma­ken, sleep je het twee­de bol­le­tje van links naar rechts.

5. Cur­ven

Ook ‘Cur­ven’ is han­dig voor het re­ge­len van het con­trast; klap de­ze op­tie open. Ver­sleep je de lijn aan de lin­ker­kant van de gra ek, dan ver­an­de­ren de don­ke­re tin­ten. Rechts staan de lich­te tin­ten.

6. Sle­pen

Hoe ho­ger de lijn, hoe lich­ter de kleu­ren. Voeg con­trast toe: klik op twee­der­de (rechts) van de lijn en sleep het punt naar bo­ven. Klik ook op een­der­de van de lijn en sleep het punt naar be­ne­den.

7. Koe­le tin­ten

Klap ‘Kleur’ open en doe het­zelf­de bij ‘Op­ties’. Ver­schuif de re­ge­laar bij ‘Kleur­tem­pe­ra­tuur’ een frac­tie naar links om de kleu­ren in het ge­zicht koe­ler te ma­ken.

8. Vig­net­te­ring

Met Vig­net­te­ring wor­den de ran­den van een foto don­ker­der; dit geeft een mys­te­ri­eus e ect. Klap de op­tie open en ver­schuif ‘Sterk­te’ en ‘Ra­di­us’ naar rechts. Dit maakt het Hol­ly­wood-e ect af.

9. Ko­pi­eer aan­pas­sin­gen

Wil je meer foto’s dit e ect mee­ge­ven? Dat kan op een snel­le ma­nier via ‘Af­beel­ding>Ko­pi­eer aan­pas­sin­gen’. Ga naar een an­de­re foto en kies ‘Af­beel­ding>Plak aan­pas­sin­gen’.

1 Ori­gi­neel

Als je snel het ver­schil wilt zien tus­sen de be­werk­te en ori­gi­ne­le ver­sie, klik je op de­ze knop. Of doe het nog snel­ler en houd de M-toets in­ge­drukt.

2 Voor en na

Twij­fel je of een be­wer­kings­op­tie je foto wel goed heeft ge­daan? Vink dan het blau­we bol­le­tje naast de op­tie uit; je ziet dan met­een of de foto er be­ter op is ge­wor­den. Vind je het ge­slaagd? Vink het bol­le­tje weer aan.

3 Snij bij

Met ‘Snij bij’ ver­be­ter je de com­po­si­tie. Denk hier­bij aan de re­gel van der­den: deel je foto in ne­gen vlak­ken (net als bij bo­ter-kaas- en- ei­e­ren) en zorg dat het on­der­werp op een snij­punt staat. Dit draagt bij aan een in­te­res­san­te­re foto.

4 Re­tou­cheer

Vlek­ken op je ge­zicht, rim­pels, wal­len of kraai­en­poot­jes? Met ‘Re­tou­cheer’ haal je ze weg. Klik op het drie­hoek­je en ver­plaats de schuif­re­ge­laar om de groot­te van de cir­kel aan te pas­sen. Daar­na klik je op een one en­heid om de­ze weg te poet­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.