ITu­nes

In de nieuw­ste ver­sie van iTu­nes werd de App Sto­re ver­wij­derd en kun je geen apps meer be­he­ren. Mis je dat? De ou­de ver­sie is nog steeds te down­lo­a­den.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Be­heer je apps in de ou­de iTu­nes

We heb­ben het er al va­ker over ge­had dat iTu­nes er in de loop der ja­ren niet ge­bruiks­vrien­de­lij­ker op is ge­wor­den. In het be­gin kon je met iTu­nes mp3’tjes be­he­ren en af­spe­len. Dat was het. De ja­ren daar­na werd de me­dia­spe­ler ech­ter steeds ver­der uit­ge­breid. Uit­ein­de­lijk werd het een win­kel voor al­ler­lei soor­ten me­dia, vi­deo­spe­ler, ring­to­ne-be­heer­der, pod­cast­pro­gram­ma, syn­chro­ni­sa­tie- dienst en mu­zieknet­werk. Door al­le func­ties was het pro­gram­ma niet meer over­zich­te­lijk en be­hoor­lijk log, om nog maar te zwij­gen over de ge­bruiks­vrien­de­lijk er­van. Nu doet Ap­ple er ein­de­lijk iets aan en is het be­gon­nen om func­ties uit iTu­nes te ha­len. Sinds iTu­nes 12.7 is het niet meer mo­ge­lijk om je apps en ring­to­nes te be­he­ren en te syn­chro­ni­se­ren met je mo­bie­le ap­pa­ra­ten. Maar laat dat nou pre­cies een van de func­ties zijn die we stie­kem toch wel han­dig von­den – bij­voor­beeld om heel snel een com­ple­te back-up van je iOS-ap­pa­ra­ten te­rug te zet­ten of om ge­woon in de App Sto­re te snuf­fe­len. Ge­luk­kig had Ap­ple me­de­lij­den met ons: je kunt de ou­de ver­sie na­me­lijk nog steeds ge­brui­ken. Hoe, dat leg­gen we in de­ze work­shop uit.

1. Down­load de ou­de iTu­nes

Ap­ple biedt de ou­de ver­sie van iTu­nes nog steeds aan op zijn web­si­te, via www.icre­a­te­ma­ga­zi­ne. nl/ou­de-itu­nes ga je er ge­zwind naar­toe. Klik op de link ‘Mac’ om de in­stal­la­tie te down­lo­a­den.

2. In­stal­le­ren

Open het be­stand ‘iTu­nes 12.6.3’ in je Down­lo­ads-map en voer de in­stal­la­tie van iTu­nes uit. De­ze wijst zich van­zelf, tus­sen­door moet je al­leen even je wacht­woord in­voe­ren.

3. Bi­bli­o­theek niet com­pa­ti­bel

Na het star­ten van de nieu­we, ou­de iTu­nes krijg je een fout­mel­ding: de nieu­we bi­bli­o­theek van iTu­nes 12.7 is na­me­lijk niet meer com­pa­ti­bel met de ou­de ver­sie. Klik op ‘Stop’.

4. Vo­ri­ge bi­bli­o­theek

Open iTu­nes op­nieuw, maar houd de Alt-knop in­ge­drukt als je op het icoon klikt. Se­lec­teer dan ‘Kies…’ en na­vi­geer naar je iTu­nes-map – die staat in de map van je iTu­nes-bieb, waar­schijn­lijk Mu­ziek.

5. Pre­vious iTu­nes Li­bra­ries

In de iTu­nes-map vind je de map ‘Pre­vious iTu­nes Li­bra­ries’. Open de­ze en kies een bi­bli­o­theek van vóór de up­da­te naar iTu­nes 12.7. De­ze ver­sie ver­scheen op 12 sep­tem­ber 2017.

6. Ou­de con­tent toe­voe­gen

Heb je in de tus­sen­tijd nieu­we mu­ziek of an­de­re me­dia toe­ge­voegd aan je iTu­nes-bi­bli­o­theek? Dan heb je geen an­de­re op­tie dan de­ze nu hand­ma­tig te­rug te zet­ten.

7. Apps be­he­ren

Als je bi­bli­o­theek weer com­pleet is, ben je klaar. Je kunt weer naar har­ten­lust in de App Sto­re naar apps snu elen, ring­to­nes en boe­ken be­he­ren en com­ple­te back-ups van je iPho­ne syn­chro­ni­se­ren.

8. Toch weer te­rug?

De­ze ou­de iTu­nes-ver­sie is ove­ri­gens een spe­ci­a­le: hij zal je nooit las­tig val­len met up­da­te-mel­din­gen. Als je na een tijd­je be­sluit om toch over te stap­pen, moet dat hand­ma­tig.

9. Up­da­ten

Ga naar www.ap­ple.com/nl/itu­nes en klik rechts­bo­ven op ‘Down­load’. Je in­stal­leert de nieu­we iTu­nes dan net als de ou­de ver­sie. Je bi­bli­o­theek wordt bij het up­da­ten au­to­ma­tisch bij­ge­werkt.

1 Ou­de iTu­nes

De ou­de iTu­nes is nog ge­woon te down­lo­a­den bij Ap­ple. Je gaat er­heen via on­ze link www.icre­a­te­ma­ga­zi­ne.nl/ou­de-itu­nes. Klik op de link ‘Mac’ en je down­lo­adt dit be­stand.

2 In­stal­la­tie

De in­stal­la­tie is zo ge­piept. Open het in­stal­la­tie­be­stand en door­loop al­le stap­pen. Daar­na staat de ou­de iTu­nes in je map met pro­gram­ma’s. 3 Ou­de bi­bli­o­theek Als je iTu­nes 12.7 al hebt ge­bruikt, is je bi­bli­o­theek au­to­ma­tisch ge­üp­da­tet. Je moet de ou­de iTu­nes daar­om een­ma­lig met in­ge­druk­te Alt-toets op­star­ten en in de iTu­nes-map een bi­bli­o­theek kie­zen van voor de up­da­te. Een Ti­me Ma­chi­ne-back-up van je bi­bli­o­theek werkt ove­ri­gens net zo han­dig. 4 Apps en ge­lui­den De ou­de iTu­nes heeft weer een App Sto­re en laat je apps, ge­lui­den en boe­ken be­he­ren. Wees je er ech­ter be­wust van dat de­ze ver­sie niet meer o ci­eel door Ap­ple wordt on­der­steund. Ui­ter­lijk als iOS 12 uit­komt heb je niets meer aan de­ze ver­sie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.