Fin­der

Door de weer­ga­ve van Fin­der aan te pas­sen, oogt het fris­ser en vind je snel­ler wat je zoekt.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Per­so­na­li­seer de weer­ga­ve van Fin­der-ven­sters

Er is waar­schijn­lijk geen pro­gram­ma dat Mac­be­zit­ters zo vaak ge­brui­ken als Fin­der. Met Fin­der na­vi­geer je da­ge­lijks door je be­stan­den en pro­gram­ma’s en de be­stands­be­heer­der zit een­vou­dig in el­kaar. Toch is er een hoop meer mee mo­ge­lijk dan de mees­te ge­brui­kers zich re­a­li­se­ren. Op al­ler­lei ma­nie­ren zet je de ven­sters naar je ei­gen hand en in de­ze work­shop lich­ten we de be­lang­rijk­ste uit. We la­ten bij­voor­beeld zien hoe je ko­lom­men toe­voegt en ver­plaatst, zo­dat je met­een de in­for­ma­tie ziet die je no­dig hebt.

Ook ko­men de be­lang­rij­ke weer­ga­ve­op­ties uit­ge­breid aan bod. Zo pas je ge­mak­ke­lijk de sym­bool- en let­ter­groot­te aan en geef je Fin­der een per­soon­lijk tin­tje. Fleur de ven­sters op met een ach­ter­grond­kleur, of voeg een leu­ke ach­ter­grond­af­beel­ding toe. Je leest het al: er zijn veel mo­ge­lijk­he­den om Fin­der te per­so­na­li­se­ren. We gaan snel aan de slag.

1. Voor­keu­ren

Het eer­ste wat je doet als je Fin­der gaat per­so­na­li­se­ren, is het aan­pas­sen van je Fin­der-voor­keu­ren. Kies ‘Fin­der>Voor­keu­ren’. Klik op de ver­schil­len­de tab­bla­den en stel al­les naar wens in.

4. Ver­plaats de ko­lom­men

De volg­or­de van de ko­lom­men kun je even­eens be­pa­len. Vind je de ko­lom ‘Groot­te’ bij­voor­beeld het in­te­res­santst? Klik op de ti­tel en ver­sleep hem naar links.

7. Meer op­ties

Ga naar ‘ Weer­ga­ve>Sym­bo­len’. Hier zijn nog veel meer weer­ga­ve­op­ties. Er zijn bij­voor­beeld meer mo­ge­lijk­he­den voor de sym­bool­groot­te en je kunt de po­si­tie van de naam ver­an­de­ren.

2. Ko­lom­men

Klik in het na­vi­ga­tie­me­nu op Weer­ga­ve en kies voor ‘Lijst’, of ‘Cover Flow’. De ko­lom­men met be­stand­sin­for­ma­tie kun je aan­pas­sen. Ctrl-klik daar­voor op één van de ko­lom­ti­tels, zo­als ‘Naam’.

5. Knop­pen­balk

Ctrl-klik op de knop­pen­balk en kies ‘Pas knop­pen­balk aan’. Sleep van­uit hier func­ties naar de knop­pen­balk die je veel ge­bruikt, zo­als ‘Rang­schik’, ’ Ver­wij­der’, of ‘Nieu­we map’.

8. Kleur­rijk

Ook kun je een map voor­zien van een kleur­tje. Vink on­der­in de op­tie ‘Kleur’ aan en dub­bel­klik op het wit­te vier­kant­je er­naast. De­ze kleur wordt al­leen bij de sym­bool­weer­ga­ve ge­toond.

3. Rang­schik­ken

Voeg ko­lom­men toe, of haal ze weg. Be­paal via het tand­wiel in de knop­pen­balk en ‘Rang­schik op’ de volg­or­de van de be­stan­den. De aan­pas­sin­gen heb­ben al­leen in­vloed op de ge­o­pen­de map.

6. Weer­ga­ve­op­ties

Ga nu naar ‘ Weer­ga­ve>Toon Weer­ga­ve­op­ties’, of toets Cmd+J in. In dit ven­ster pas je de lay-out van Fin­der aan. Ver­groot bij­voor­beeld de sym­bo­len, of pas de tekst­groot­te aan.

9. Nieu­we stan­daard

Ben je blij met de aan­pas­sin­gen in Weer­ga­ve­op­ties en wil je ze door­voe­ren naar al­le Fin­der-ven­sters? Klik dan on­der in het ven­ster met weer­ga­ve­op­ties op ‘Ge­bruik als stan­daard’.

1 Af­beel­ding

Al het wit in Fin­der oogt lek­ker rus­tig, maar mis­schien ook wat saai. Fleur je ven­ster in de sym­bool­weer­ga­ve op door een af­beel­ding als ach­ter­grond in te stel­len. Open de­ze weer­ga­ve­op­ties met Cmd+J, se­lec­teer ‘Af­beel­ding’ en sleep een af­beel­ding in het ven­ster.

2 Fa­vo­rie­te weer­ga­ve

Be­stan­den zie je vaak het liefst in de lijst- of ko­lom­weer­ga­ve, af­beel­din­gen in de sym­bool­weer­ga­ve en mu­ziek in de Cover Flow-weer­ga­ve. Vink de­ze op­tie aan als je de map al­tijd in de hui­di­ge weer­ga­ve wil la­ten ope­nen. 3 Ver­schil­len­de op­ties El­ke weer­ga­ve biedt an­de­re aan­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den. In de sym­bool­weer­ga­ve kun je bij­voor­beeld een ach­ter­grond­kleur- of -foto in­stel­len, in de lijst- en Cover Flow-weer­ga­ve be­paal je de ko­lomop­ties.

4 Stan­daard­map

Wan­neer je een nieuw Fin­der-ven­ster opent, komt al­tijd de­zelf­de map te­voor­schijn. Stan­daard in macOS is dit de map ‘Al mijn be­stan­den’, maar dat vindt lang niet ie­der­een pret­tig. Klik in de me­nu­balk op Fin­der en ga naar ‘ Voor­keu­ren>Al­ge­meen’ om dit aan te pas­sen. On­der ‘ Toon in nieu­we Fin­der-ven­sters’ kies je een map naar keu­ze.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.