AirPods

De­ze han­di­ge tips voor Ap­ple’s draad­lo­ze oor­dop­jes klin­ken als mu­ziek in de oren.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Haal meer uit je AirPods

Vol­gens Ap­ple is de toe­komst draad­loos. Dit jaar ver­sche­nen de iPho­ne 8 en de iPho­ne X en die kun je bei­de draad­loos op­la­den met een Qi- op­la­der. Maar Ap­ple maak­te dit sta­te­ment ook vo­rig jaar al, met de lan­ce­ring van de iPho­ne 7 en de 7 (Plus). De al­ler­eer­ste iPho­ne zon­der ou­der­wet­se kop­te­le­foon­in­gang werd zij aan zij ge­pre­sen­teerd met de AirPods, Ap­ple’s draad­lo­ze oor­dop­jes. Ze lij­ken spre­kend op hun be­ka­bel­de voor­gan­gers, de EarPods, maar ze zijn een tik­kel­tje gro­ver. Som­mi­gen vin­den ze er een beet­je gek uit­zien – net het op­zet­stuk­je van een elek­tri­sche tan­den­bor­stel dat in je oor bun­gelt. Maar die looks ne­men we graag voor lief, want die AirPods wer­ken ge­wel­dig. Heb je ze even in je oren ge­had, dan wil je niet meer an­ders dan mu­ziek be­luis­te­ren, te­le­fo­ne­ren en Si­ri ge­brui­ken met de AirPods. Een car­kit in je au­to? Ner­gens voor no­dig, we bel­len via de AirPods. Op de­ze pa­gi­na’s zet­ten we on­ze fa­vo­rie­te AirPods-trucs op een rij.

1. Kop­pel je AirPods met de iPho­ne

Bij het eer­ste ge­bruik ont­gren­del je je iPho­ne – zorg er­voor dat blue­tooth ac­tief is. Open de ca­se in de buurt van je iPho­ne en tik in het me­nu dat ver­schijnt op ‘Ver­bind’ en ‘Ge­reed’.

5. Te­le­foon­ge­sprek aan­ne­men

Dub­bel­tik op de AirPods om een ge­sprek aan te ne­men en op­nieuw om het af te bre­ken. Moe­ten de AirPods je eerst ver­tel­len wie er belt? Ac­ti­veer ‘In­stel­lin­gen>Te­le­foon> Kon­dig bel­ler aan’.

2. Speel au­dio af via de AirPods

Stop de dop­jes en je oren en speel mu­ziek af. Zo­dra je een dop­je uit je oren vist, pau­zeert de au­dio tot­dat je het weer te­rug­stopt. Haal ze bei­de uit je oren en de mu­ziek stopt.

6. Kop­pe­len met an­de­re iPho­ne

Op ap­pa­ra­ten met het­zelf­de Ap­ple ID zijn je AirPods au­to­ma­tisch ge­kop­peld. In an­de­re ge­val­len houd je de ge­o­pen­de AirPod-ca­se in de buurt van het toe­stel en volg je de in­struc­ties.

3. Si­ri op­roe­pen

Dub­bel­tik op een AirPod voor Si­ri. Geef com­man­do’s die je nor­maal ook geeft, of be­dien de AirPods er­mee. Vraag bij­voor­beeld om het vo­lu­me har­der te zet­ten. Meer voor­beel­den in het Xtra-ka­der!

7. Check je bat­te­rij

Je kunt het Si­ri vra­gen, of de Bat­te­rij­en-wid­get toe­voe­gen. Of klap de op­laad-ca­se open in de buurt van je iPho­ne: die geeft in­fo over de sta­tus van de ca­se en de oor­tjes af­zon­der­lijk.

4. Veran­der de be­die­ning

Via ‘In­stel­lin­gen>Blue­tooth’ en het i’tje naast ‘AirPods’ be­paal je wat een dub­bel­tik doet. Stan­daard roep je Si­ri op, maar je kunt ook lied­jes af­spe­len of pau­ze­ren. Dit is in te stel­len per AirPod.

8. AirPods zoe­ken

Via Zoek mijn iPho­ne tra­ceer je ook je AirPods. Dan nog is het zoe­ken naar een speld in een hooi­berg, maar via ‘ Ta­ken’ laat je ze een hard ge­luid af­spe­len. Tóch in je tas!

Be­luis­te­ren via de Mac

Je AirPods wer­ken ook pri­ma sa­men met de Mac. Op een Mac met macOS Sier­ra of ho­ger waar­op je bent in­ge­logd met het­zelf­de Ap­ple ID, se­lec­teer je ze via de vo­lu­me-knop. Kop­pe­len met an­de­re

Kop­pe­len met an­de­re ap­pa­ra­ten is een kwes­tie van de ge­o­pen­de hou­der in de buurt hou­den en de knop aan de ach­ter­kant in­ge­drukt hou­den. Het werkt bij­voor­beeld pri­ma met An­droid-toe­stel­len, hoe­wel je daar­mee niet al­le op­ties van de­ze work­shop hebt. Bat­te­rij­ni­veau

Ook via je Mac check je heel snel hoe het er­voor staat met de bat­te­rij van je AirPods. Je vindt de­ze in­for­ma­tie via de blue­tooth-knop. Tip om nóg lan­ger voor­uit te kun­nen met je bat­te­rij: luis­ter via één AirPod te­ge­lijk. Op­ties

Bij stap 4 leg­gen we je uit hoe je de be­die­nings-tik­ken in­stelt via je iPho­ne. Op de Mac kan het ook: klik in dit me­nu met blue­tooth-voor­keu­ren op ‘Op­ties’ en je kunt aan­ge­ven wat er ge­beurt bij een dub­bel­tik.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.