De­len met ge­zin, vrien­den en col­le­ga’s

ICloud geeft je al­le ge­mak­ken om snel heel veel za­ken te de­len, maar ook de macht om zelf te be­pa­len wat wel en niet open­baar is.

iCreate (Netherlands) - - Workshop -

Als je al een tijd­je Ap­ple- ge­brui­ker bent, dan staat je iCloud waar­schijn­lijk boor­de­vol ge­ge­vens. Be­stan­den in iCloud Dri­ve. Foto’s in iCloud-fo­to­bi­bli­o­theek. Af­spra­ken in Agen­da. No­ti­ties, do­cu­men­ten, spread­sheets, pre­sen­ta­ties … In de be­gin­da­gen van iCloud wa­ren al de­ze ge­ge­vens voor je­zelf voor­be­hou­den. Het de­len er­van was mo­ge­lijk, maar het was best wel om­slach­tig en be­perkt. De laat­ste ja­ren pro­beert Ap­ple hier ver­an­de­rin­gen in te bren­gen. En zo­als we van Ap­ple zijn ge­wend, ge­beurt dat op een zeer ge­bruiks­vrien­de­lij­ke ma­nier, met ver­schil­len­de gra­da­ties van wat je al­le­maal met wie wilt de­len.

Fa­mi­lie, vrien­den en col­le­ga’s

Het de­len vol­gens Ap­ple is in te de­len in krin­gen van in­ti­mi­teit. Hoe in­tie­mer de re­la­tie, hoe ho­ger het pri­vé­ge­hal­te van de ge­ge­vens die je wilt de­len. De eer­ste kring is je ge­zin. Voeg je Ap­ple­ge­brui­kers bij jou thuis toe aan ‘De­len met ge­zin’, dan wor­den er au­to­ma­tisch een ge­deel­de agen­da en een fo­to­al­bum aan­ge­maakt, kan ie­der­een al­le apps down­lo­a­den die een an­der ge­zins­lid al heeft ge­kocht en kun je el­kaars lo­ca­tie in­zien. Sinds kort is het zelfs mo­ge­lijk om je iCloud- op­slag en je Ap­ple Mu­sic-abon­ne­ment te de­len. En hoe­wel een fa­mi­lie­re­la­tie in­tiem is, be­te­kent dat niet dat ie­der­een al­tijd al­les moet we­ten. Daar­om geeft Ap­ple je de keu­ze wat je pre­cies met je kin­de­ren, of juist je ou­ders, wilt de­len.

De vol­gen­de deel-kring zijn je vrien­den. Die hoe­ven niet met­een toe­gang tot je he­le aan­koop­ge­schie­de­nis in de App Sto­re te heb­ben, laat staan tot je foto’s. Daar­om laat Ap­ple je doel­ge­richt kie­zen wat je wilt de­len. Een paar be­stan­den in iCloud Dri­ve, een fo­to­al­bum van een ge­za­men­lij­ke va­kan­tie en even­tu­eel nog een agen­da om het vol­gen­de feest­je te plan­nen. Maar meer niet.

De laat­ste groep zijn je col­le­ga’s. Met de­ze per­so­nen wil je niet al­leen do­cu­men­ten de­len, met col­le­ga’s hoor je sa­men te wer­ken. Dat kan in bij­voor­beeld in No­ti­ties, Pa­ges- do­cu­men­ten, Num­bers-spread­sheets en Key­no­te-pre­sen­ta­ties.

Al­le op­ties uit­ge­legd

In de­ze fea­tu­re leg­gen we al­le deel- op­ties van iCloud aan de hand van de­ze drie groe­pen uit. Dat be­te­kent ech­ter niet dat het de­len lou­ter tot de­ze groep be­perkt moet blij­ven: als je wilt, deel je het fo­to­al­bum van je ge­zin ook met je col­le­ga op het werk of ont­werp je met vrien­den ge­za­men­lijk een schit­te­ren­de uit­no­di­ging in Pa­ges. Al­leen bij za­ken waar­mee geld ge­moeid is (zo­als app-aan­ko­pen, Ap­ple Mu­sic en iCloud- op­slag) laat Ap­ple je die al­leen met je ge­zin de­len. Ben je klaar om je fa­mi­lie­re­la­tie een nieu­we, di­gi­ta­le wen­ding te ge­ven? Op de vol­gen­de pa­gi­na be­gin­nen we met ‘De­len met ge­zin’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.