Al je apps en an­de­re aan­ko­pen

iCreate (Netherlands) - - Workshop -

Voor ve­len de be­lang­rijk­ste func­tie en re­den om De­len met ge­zin te ge­brui­ken: ac­ti­veer je dit on­der­deel, dan mo­gen al­le ge­zins­le­den el­kaars aan­ko­pen in de App, iBooks en iTu­nes Sto­re ook gra­tis down­lo­a­den. Of­wel: al­le apps, mu­ziek, films en boe­ken zijn fa­mi­lie­be­zit. In de App Sto­re ga je hier­voor naar je ac­count-pa­gi­na via de knop met je pas­fo­to rechts­bo­ven en dan naar ‘Aan­ko­pen’. In het over­zicht vind je je ei­gen aan­ko­pen, daar­on­der staan al­le aan­ko­pen van ge­zins­le­den. In prin­ci­pe werkt dit voor al­le di­gi­ta­le con­tent bij Ap­ple, maar ont­wik­ke­laars kun­nen er­voor kie­zen om hun apps niet be­schik­baar te stel­len voor De­len met ge­zin. Dat is ge­luk­kig eer­der uit­zon­de­ring dan re­gel. In-app aan­ko­pen zijn he­laas uit­ge­slo­ten van deel­na­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.