Lo­ca­ties

iCreate (Netherlands) - - Workshop -

Zet je het de­len van je lo­ca­tie aan, dan kan elk ge­zins­lid er­voor kie­zen om zijn lo­ca­tie con­ti­nu te de­len met het thuis­front. De lo­ca­tie is ver­vol­gens op te vra­gen in de app Zoek mijn vrien­den en via de Be­rich­ten-app. Ove­ri­gens hoef je voor het de­len van je lo­ca­tie niet nood­za­ke­lijk De­len met ge­zin te ge­brui­ken, je kunt het ook hand­ma­tig in­stel­len. Open een con­ver­sa­tie in Be­rich­ten met de­ge­ne waar­mee je je lo­ca­tie wilt de­len, tik op de ‘i’ rechts­bo­ven en kies ‘Deel mijn lo­ca­tie’. In Zoek mijn vrien­den voeg je ge­woon een nieu­we vriend toe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.