Werk sa­men met je col­le­ga’s

De no­tu­len van een ver­ga­de­ring de­len of ge­za­men­lijk een pre­sen­ta­tie in el­kaar zet­ten? Geen pro­bleem met iCloud.

iCreate (Netherlands) - - Workshop -

We heb­ben nu al be­spro­ken hoe je je pri­vé­ge­ge­vens in iCloud het bes­te met je fa­mi­lie deelt, en de iets prak­ti­sche­re za­ken met vrien­den. Nu ma­ken we de kring nog gro­ter en wil­len we no­ti­ties en do­cu­men­ten met on­ze col­le­ga’s op het werk de­len. In de ba­sis werkt dit het­zelf­de als bij het de­len met je vrien­den. Je kiest wat je wilt de­len, klikt of tikt op de Deel-knop en stuurt een uit­no­di­ging. Met be­hulp van nauw­keu­ri­ge in­stel­lin­gen pas je dan nog de be­voegd­he­den aan, bij­voor­beeld of de ge­no­dig­den het ge­deel­de al­leen kun­nen le­zen of ook wij­zi­gin­gen mo­gen aan­bren­gen.

Ap­ple’s iWork-pro­gram­ma’s (Pa­ges, Num­bers en Key­no­te) en No­ti­ties heb­ben daar­naast nog een deel-func­tie die de pro­gram­ma’s bij­zon­der ge­schikt maakt om in een werk­om­ge­ving te ge­brui­ken. Je kunt na­me­lijk met meer­de­re men­sen te­ge­lijk aan het werk in het­zelf­de do­cu­ment, on­ge­acht of het een klad­no­ti­tie van een ver­ga­de­ring of een in­ge­wik­kel­de spread­sheet is. Uit ei­gen er­va­ring we­ten wij op de re­dac­tie van iCre­a­te hoe mo­ti­ve­rend en over­zich­te­lijk het is om te zien hoe el­ke re­dac­teur zijn ar­ti­ke­len af­vinkt in een ge­deeld Num­bers-be­stand. Hier­on­der leg­gen we uit hoe je do­cu­men­ten deelt – met col­le­ga’s, maar het werkt ui­ter­aard het­zelf­de voor fa­mi­lie en vrien­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.