Maak een ge­zin aan en deel aan­ko­pen

iCreate (Netherlands) - - Workshop -

1. Ap­ple ID

Open In­stel­lin­gen en ga naar je Ap­ple ID. Kies daar ‘Stel ‘De­len met ge­zin’ in’. Tik in het pop-up­me­nu op ‘Aan de slag’, kies het on­der­deel ‘iTu­nes- en App Sto­re-aan­ko­pen’ en door­loop de stap­pen.

2. Ge­zins­le­den

Ver­vol­gens voeg je ge­zins­le­den toe via iMes­sa­ge. Om een e-mail te stu­ren, moet je eerst ie­mand uit­no­di­gen via iMes­sa­ge. Via ‘De­len met ge­zin> Voeg ge­zins­lid toe>No­dig per­soon­lijk uit’ mail je ver­vol­gens uit­no­di­gin­gen.

3. Voor een kind

De der­de op­tie bij ‘ Voeg ge­zins­lid toe’ is ‘Maak ac­count voor kind aan’. Kin­de­ren on­der de 13 jaar moet je op die ma­nier toe­voe­gen, om­dat zij van de wet geen ge­woon Ap­ple ID mo­gen heb­ben.

4. Aan­ko­pen

Al­le le­den van het ge­zin kun­nen nu el­kaars aan­ko­pen zien. Je vindt de­ze in de be­tref­fen­de apps (iTu­nes, App of iBooks Sto­re) bij de ‘Aan­ko­pen’ van je ac­count.

1. Op naar de vol­gen­de

Als je de stap­pen op de lin­ker­pa­gi­na hebt door­lo­pen, is het ac­ti­ve­ren van de an­de­re on­der­de­len een fluit­je van een cent. Ga weer naar je Ap­ple ID in In­stel­lin­gen en kies ‘De­len met ge­zin’.

2. Ap­ple Mu­sic

De op­tie ‘Ap­ple Mu­sic’ leidt je naar de app Mu­ziek. Sluit je hier een ge­zinsa­bo af, dan wordt de dienst voor je he­le ge­zin ge­ac­ti­veerd en krijgt ie­der­een toe­gang tot Ap­ple Mu­sic.

3. iCloud-op­slag

Om iCloud-op­slag te de­len, heb je een op­slag-abon­ne­ment no­dig van mi­ni­maal 200 GB. Ge­zins­le­den zon­der abo ma­ken au­to­ma­tisch ge­bruik van de ge­deel­de op­slag. Le­den met ei­gen abo no­dig je hand­ma­tig uit.

4. Lo­ca­tie de­len

De laat­ste op­tie is ‘Lo­ca­tie de­len’. Scha­kel je de­ze in, dan deel jij als ge­zins­hoofd au­to­ma­tisch je lo­ca­tie met je de ge­zins­le­den. Ver­vol­gens wordt er au­to­ma­tisch een uit­no­di­ging in iMes­sa­ge op­ge­steld voor de an­de­re le­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.