iRead: Nooit uit­ge­leerd

Dat een Ap­ple-ap­pa­raat ont­zet­tend veel mo­ge­lijk­he­den heeft, we­ten ze bij Amac maar al te goed. De Ap­ple-re­sel­ler is daar­om ge­start met iMem­ber: een dienst met work­shops en per­soon­lij­ke ses­sies, zo­dat le­den al­les uit hun Mac, iPho­ne, iPad, Ap­ple Watch of A

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Amac is ge­start met het lid­maat­schap iMem­ber. We wa­ren op be­zoek om te kij­ken wat het in­houdt.

Het maakt niet uit of je een iPho­ne, MacBook, iPad of Ap­ple Watch hebt, en hoe­lang al – er valt al­tijd nog meer uit de Ap­ple te ha­len. Som­mi­ge func­ties in de be­stu­rings­sys­te­men en apps zijn zo han­dig, dat het zon­de is als je ze niet kent, of nog niet he­le­maal hebt door­grond.

Dat vindt ook Amac. De Ap­ple Pre­mi­um Re­sel­ler, die 46 ves­ti­gin­gen in Ne­der­land heeft, le­vert een bij­zon­de­re dienst: iMem­ber. Le­den van de­ze club ge­nie­ten ge­du­ren­de het he­le jaar on­ge­li­mi­teerd van in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding, groeps­work­shops en ex­clu­sie­ve aan­bie­din­gen.

iMem­ber

Het fij­ne van de pro­duc­ten van Ap­ple is dat de soft­wa­re erg in­tu­ï­tief is. En het leu­ke? Er zit­ten tal van han­di­ge func­ties ver­stopt. Func­ties die je soms per toe­val ont­dekt, ter­wijl ze al ja­ren blij­ken te be­staan. Het de­len van je agen­da via iCloud bij­voor­beeld, of het wis­se­len tus­sen ap­pa­ra­ten via Hand­off. Of je ont­dekt in­eens dat het ma­ken van een film een fluit­je van een cent is met iMo­vie.

‘Met Ap­ple ben je nooit uit­ge­leerd. Je kunt er vaak zo­veel meer mee dan je als ge­brui­ker door­hebt’, ver­telt Rob Bui­ten­huis, Pro­gram­ma Ma­na­ger van iMem­ber. ‘ We la­ten on­ze le­den daar­om graag zien hoe je het on­der­ste uit de kan haalt.’ Op ver­schil­len­de ma­nie­ren helpt iMem­ber om het maxi­ma­le uit je Ap­ple-ap­pa­ra­ten of -apps te ha­len. Als lid kun je bij­voor­beeld al­tijd een per­soon­lij­ke af­spraak plan­nen, een zo­ge­noem­de iPer­so­nal. Daar­naast geeft iMem­ber re­gel­ma­tig work­shops voor klei­ne groe­pen, de iLe­arns, en is er de iSe­tup, waar­mee je een per­fec­te start maakt met een nieuw Ap­ple-pro­duct.

De kracht

Dat iMem­ber een aan­trek­kings­kracht heeft bij Ap­ple- ge­brui­kers, blijkt uit het le­den­aan­tal. Eind 2014 werd het ini­ti­a­tief ge­start en in­mid­dels heeft het een groot aan­tal ac­tie­ve le­den. Op de vraag waar de po­pu­la­ri­teit van het ini­ti­a­tief hem voor­al in zit, hoeft Rob zich niet lang te be­zin­nen: de iPer­so­nals. De­ze in­di­vi­du­e­le ses­sies met een coach du­ren een half uur en iMem­bers kun­nen ge­du­ren­de het jaar on­be­perkt af­spra­ken in­plan­nen. Niet al­leen om sa­men pro­ble­men op te los­sen, maar ook om je vaar­dig­he­den aan te scher­pen. Je maakt bij­voor­beeld ken­nis met al­ler­lei han­di­ge ver­stop­te func­ties in Pa­ges of je ont­dekt hoe je je iPho­ne-foto’s een pro­fes­si­o­ne­le look geeft met Foto’s.

Na el­ke iPer­so­nal kan een iMem­ber on­li­ne feed­back ge­ven op de ge­ge­ven on­der­steu­ning. Die re­ac­ties zijn po­si­tief, zo laat Rob zien. ’ Wat iMem­bers voor­al waar­de­ren aan de iPer­so­nals, is dat ze het sa­men met de coach doen. Die legt voor­na­me­lijk uit, ter­wijl de iMem­ber de han­de­lin­gen zelf uit­voert. Je steekt er daar­door echt iets van op.’ Dat de coach de be­ge­lei­ding vol­le­dig toe­spitst op het ni­veau van de iMem­ber, noemt hij een an­der sterk punt. ‘ De iMem­ber­coa­ches gaan mee in de vaar­dig­he­den van de iMem­ber. De be­gin­ner leert de ba­sis­prin­ci­pes, ter­wijl de ge­vor­der­de ge­brui­ker ken­nis­maakt met de ge­a­van­ceer­de­re func­ties.’

Het vol­gen van een iPer­so­nal kan ove­ri­gens – net als de an­de­re dien­sten – bij al­le Amac­ves­ti­gin­gen in Ne­der­land. ‘Dus als je op va­kan­tie bent in ei­gen land en je hebt drin­gen­de vra­gen over bij­voor­beeld de Foto’s-app, is er al­tijd wel een iMem­ber- coach in de buurt om je te hulp te schie­ten.’ Een af­spraak kun je zelf on­li­ne in­plan­nen, via www.imem­ber.nu.

Vlie­gen­de start

Naast de één op één be­ge­lei­ding is er de iSe­tup. De­ze on­der­steu­ning is voor iMem­bers die net een nieu­we Mac, iPho­ne, Ap­ple Watch of iPad heb­ben aan­ge­schaft. ‘ Een iSe­tup duurt twee uur’, legt Rob uit. ‘ Hier­bij zorgt de coach met de iMem­ber dat al­les weer werkt zo­als de ge­brui­ker ge­wend was. Hij helpt bij­voor­beeld bij het te­rug­zet­ten van een iCloud- re­ser­ve­ko­pie, zo­dat de­zelf­de apps, ge­ge­vens en in­stel­lin­gen weer op je iPho­ne of iPad staan. Zo maak je een vlie­gen­de start met je Ap­ple-ap­pa­raat.’

Work­shops

Wie zijn vaar­dig­he­den wil aan­scher­pen en graag al­le func­ties be­nut, kan te­recht bij de work­shops die Amac or­ga­ni­seert. Een work­shop heet bij Amac een iLe­arn, waar­bij iMem­bers in klei­ne groe­pen van zes tot tien per­so­nen de mo­ge­lijk­he­den van hun Ap­ple-ap­pa­raat ont­dek­ken. Net als een iPer­so­nal en iSe­tup kun­nen iMem­bers zich kos­te­loos in­schrij­ven voor een iLe­arn, die één uur duurt. Er is bij­voor­beeld een iLe­arn over foto’s ma­ken in iOS, waar­in je leert hoe burst foto’s wer­ken, wat HDR is en hoe je foto’s deelt. Een van de po­pu­lair­ste work­shops is die over iCloud. Hier­in leer je hoe je iCloud in­stelt, con­fi­gu­reert en ge­bruikt om de in­houd op al je Ap­ple-ap­pa­ra­ten het­zelf­de te hou­den. Ver­der ko­men on­der an­de­re de iWork-apps, Si­ri, Sa­fa­ri en iTu­nes aan bod. Er is zelfs een trai­ning waar je tips en trucs leert over het ge­bruik van je Mac.

Jong, oud, be­gin­ner of juist ge­vor­derd; de iLe­arns wor­den be­zocht door al­ler­lei soor­ten iMem­bers. ‘Net als de iPer­so­nals zijn de iLe­arns er voor ie­der­een. Er ko­men le­den op af die net hun eer­ste Ap­ple-ap­pa­raat heb­ben ge­kocht, maar ook iMem­bers die al een stuk ver­der zijn. Voor ie­der­een is er wel wat nieuws te ont­dek­ken in een trai­ning. Een Ap­ple- ge­brui­ker is im­mers nooit uit­ge­leerd.’

Met Ap­ple ben je nooit uit­ge­leerd. Je kunt er vaak zo­veel meer mee dan je als ge­brui­ker door­hebt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.