‘Ap­ple ont­wik­kelt AR-bril met nieuw be­stu­rings­sys­teem’

Ap­ple zou wer­ken aan een Aug­men­ted Re­a­li­ty-bril met ge­ïn­te­greerd dis­play, die al in 2019 af moet zijn.

iCreate (Netherlands) - - Nieuws Top 10 -

Een groei­en­de af­de­ling bin­nen Ap­ple werkt aan een AR­bril met ge­ïn­te­greerd dis­play en di­to pro­ces­sor, meldt Bloom­berg. Vol­gens Ap­ple’s ei­gen plan­ning moet de tech­niek in 2019 af zijn, een lan­ce­ring zou dan mo­ge­lijk in 2020 kun­nen vol­gen. De­ze plan­ning is ‘erg agres­sief’ en zou nog kun­nen ver­an­de­ren, al­dus de bron­nen. De co­de­naam van het pro­duct is T288. Het meest bij­zon­de­re aan de­ze AR­head­set is het ge­ïn­te­greer­de dis­play en de pro­ces­sor. Con­cur­ren­ten ge­brui­ken meest­al een com­bi­na­tie tus­sen bril en te­le­foon, waar­bij laatst­ge­noem­de het over­gro­te deel van de hard­wa­re le­vert.

Re­a­li­ty OS

Net als bij de Ap­ple Watch wil Ap­ple vol­gens het be­richt een chip uit ei­gen ma­ke­lij ge­brui­ken. Door pro­ces­sor en gra­fi­sche unit te com­bi­ne­ren, kan de­ze chip ex­treem klein wor­den. Daar­naast is Ap­ple ook be­zig met een nieuw be­stu­rings­sys­teem voor de bril: rOS – kort voor ‘re­a­li­ty OS’ – is ge­ba­seerd op iOS. Het be­drijf test op dit mo­ment nog ver­schil­len­de be­die­nings­con­cep­ten, waar­on­der een touch­pa­neel, spraak­be­stu­ring en hoofd­be­we­gin­gen.

Voor in­ter­ne test­doel­ein­den ont­wik­kelt de af­de­ling naar ver­luidt hard­wa­re die lijkt op de Sams­ung Gear VR­head­set – maar dit moet geen con­su­men­ten­pro­duct wor­den. Ap­ple’s ARKit in iOS 11 is de eer­ste stap in de we­reld van aug­men­ted re­a­li­ty, in de vol­gen­de ver­sie ko­men be­lang­rij­ke up­da­tes, al­dus Bloom­berg. Bij­voor­beeld het zo­ge­he­ten ‘per­sis­tent trac­king’ dat de po­si­tie van vir­tu­e­le ob­jec­ten in een ka­mer ziet en op­slaat, zo­dat meer­de­re ge­brui­kers de­ze met hun ei­gen ap­pa­raat kun­nen zien.

De bril krijgt een ei­gen be­stu­rings­sys­teem: rOS.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.