Be­vrijd je oren

iCreate (Netherlands) - - Review -

ets meer dan een jaar ge­le­den sprak Ap­ple tij­dens een key­no­te uit­ge­breid over ‘lef heb­ben’. De re­den? De po­pu­lair­ste te­le­foon ter we­reld had in zijn nieuw­ste uit­voe­ring geen kop­te­le­foon­aan­slui­ting meer. Dat was ech­ter geen re­den voor pa­niek, al­dus Ap­ple, want draad­loos is de toe­komst. Ap­ple had lef om die toe­komst nu al te om­ar­men. En wat blijkt? Ap­ple had weer ge­lijk. Ap­ple’s ei­gen AirPods zijn ra­zend suc­ces­vol en bij­na al­le an­de­re fa­bri­kan­ten van ge­luids­ap­pa­ra­tuur ko­men nu met meer of min­der ge­slaag­de draad­lo­ze oor­dop­jes.

Het vol­gen­de be­drijf in de­ze rij is Senn­hei­ser, met de Mo­men­tum Free. De­ze chi­que, glan­zen­de dop­jes staan ga­rant voor tot aan zes uur draad­loos luis­ter­ple­zier. In te­gen­stel­ling tot de AirPods zijn ze niet he­le­maal draad­loos, de twee in- ears zijn ver­bon­den met een draad­je dat je ach­ter je nek plaatst. Dat is han­dig voor bij het spor­ten om­dat je de dop­jes niet snel ver­liest, maar bij het ‘ge­woon’ luis­te­ren heb­ben we toch lie­ver he­le­maal geen draad­jes meer. De af­stands­be­die­ning aan de rech­ter helft van de ka­bel zit bo­ven­dien net iets dich­ter bij je hoofd dan we ge­wend zijn.

Een pro­bleem van in- ear dop­jes is vaak de pas­vorm. We heb­ben al­le­maal ver­schil­len­de groot­tes oren en juist bij in- ears is het cru­ci­aal dat de­ze per­fect in je oren zit­ten. Senn­hei­ser le­vert daar­om vier ver­schil­len­de op­zet­stuk­jes, zo­dat er voor elk oor wel een pas­send is. Als de oor­dop­jes goed zit­ten, is het ge­luid hart­stik­ke goed: zo­wel de bas als de ho­ge to­nen zijn heel dui­de­lijk waar­neem­baar en klin­ken aan­ge­naam in de oren. De mid­den­to­nen zijn iets min­der na­druk­ke­lijk, maar nog steeds pri­ma. Ben je op zoek naar draad­lo­ze oor­dop­jes die be­ter klin­ken dan de AirPods en die je ook tij­dens de hef­tig­ste wor­kouts niet ver­liest? Dan zijn de­ze Senn­hei­sers een uit­ste­ken­de keu­ze! (Sven La­mers)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.