Een on­ein­dig iCloud-klem­bord

iCreate (Netherlands) - - Aps -

Toen Ap­ple af­ge­lo­pen jaar het iCloud-klem­bord pre­sen­teer­de, wa­ren we he­le­maal en­thou­si­ast. Het prin­ci­pe is sim­pel: ko­pi­eer iets op de iPho­ne of iPad en je kunt dat ook op de Mac plak­ken. En vi­ce ver­sa. Nu we de func­tie al een tijd­je ge­brui­ken, ge­ven we toe: hij is best han­dig, maar we had­den ge­wenst dat er wat meer mo­ge­lijk­he­den wa­ren. Zo­als in het Mac-pro­gram­ma iPas­te, waar we in iCre­a­te 89 (p. 52) een he­le work­shop aan wijd­den. Hier­mee kun je meer­de­re din­gen knip­pen en dan zelf kie­zen wat je wilt plak­ken. Wat zou het mooi zijn als iPas­te ook voor iOS be­schik­baar was en dat je via iCloud een ge­deeld klem­bord kon ge­brui­ken … Goed nieuws: het is er sinds kort voor iOS én werkt via iCloud.

Als je de Mac-app al ge­bruikt, zal je de werk­wij­ze van de iOS-ver­sie erg be­kend voor­ko­men. Je knipt iets en het ver­schijnt van­zelf in iPas­te. Van­af daar mag je de laat­ste drie items uit je klem­bord se­lec­te­ren en de­ze weer er­gens plak­ken. Met de Pro-ver­sie voor 3,49 eu­ro kies je uit de laat­ste der­tig items, maak je groe­pen aan met vast op­ge­sla­gen items en plak je de­ze met be­hulp van de nieu­we drag & drop-func­ties van iOS 11. Al­le items die je knipt, ver­schij­nen ook in het pro­gram­ma op de Mac. In ver­ge­lij­king met de Mac-ver­sie is er wel een klei­ne be­per­king: iPas­te kan in iOS niet al­tijd op de ach­ter­grond draai­en. Wil je een ge­knipt item toe­voe­gen, dan moet je de app star­ten. Ge­luk­kig heeft de ont­wik­ke­laar een ma­nier ge­von­den om dit pro­bleem­pje te om­zei­len: voeg iPas­te toe aan het Wid­get-scherm en een veeg daar­heen vol­doet om iets aan je ge­deel­de klem­bord toe te voe­gen.

iPas­te is ver­ge­lijk­baar met het iCloud-klem­bord, maar dan op ste­ro­ï­des. De gra­tis ver­sie biedt met zijn drie items al vol­doen­de flexi­bi­li­teit. Je moet er dus al­leen even aan den­ken om het Wid­get­scherm te ope­nen. (Sven La­mers)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.