Rut­te zoekt uit­weg voor Rut­te II

Cri­sis­sfeer in de­mis­si­o­nair ka­bi­net; door tijd te win­nen pro­be­ren VVD en PvdA val af te wen­den.

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Door on­ze re­dac­teu­ren Thijs Nie­mants­ver­driet en Ma­ri­ke Stel­lin­ga

Vindt Mark Rut­te op­nieuw een op­los­sing? In zijn ze­ven jaar als pre­mier ver­wierf hij de sta­tus van een man die in las­ti­ge si­tu­a­ties een uit­weg vindt. Die ei­gen­schap heeft hij meer dan ooit no­dig om met co­a­li­tie­part­ner PvdA een ak­koord te be­rei­ken over de be­gro­ting voor vol­gend jaar, zon­der de for­ma­tie van een nieuw ka­bi­net te frus­tre­ren.

Woens­dag­och­tend over­leg­den de VVD en de PvdA op­nieuw. Doel is om in de be­gro­ting van 2018 te­ge­moet te ko­men aan de eis van PvdA-lei­der As­scher om de le­ra­ren­sa­la­ris­sen te ver­ho­gen. Bei­de par­tij­en zoe­ken naar ma­nie­ren om tijd te win­nen.

De wet­te­lij­ke dead­line is don­der­dag. Dan moet de be­gro­ting voor ad­vies bij de Raad van Sta­te lig­gen. De­mis­si­o­nair vi­ce­pre­mier As­scher wil per se een sa­la­ris­ver­ho­ging voor leer­krach­ten in het ba­sis­on­der­wijs in de Mil­joe­nen­no­ta heb­ben. An­ders dreigt hij de PvdA-be­winds­lie­den uit het de­mis­si­o­nai­re ka­bi­net-Rut­te II te­rug te trek­ken.

Dat is een on­aan­trek­ke­lijk voor­uit­zicht voor Rut­te, die zijn twee­de ka­bi­net dan op de val­reep ziet sneu­ve­len. Te­ge­lij­ker­tijd moet hij vrien­den blij­ven met zijn be­oog­de co­a­li­tie­part­ners: het CDA, D66 en de Chris­tenU­nie. Hij kan deze par­tij­en niet op­za­de­len met een be­ste­ding waar ze on­ge­luk­kig mee zijn.

Maar de drie par­tij­en wil­len hun fi­at niet ge­ven aan een voor­stel waar­over VVD en PvdA vo­ri­ge week spra­ken: 270 mil­joen eu­ro ex­tra voor de on­der­wij­zers, plus een iets la­ger be­drag voor mi­li­tai­ren. De on­der­han­de­lin­gen over an­de­re the­ma’s in het re­geer­ak­koord zijn nog niet zo ver ge­vor­derd dat ze ja of nee kun­nen zeg­gen over de on­der­wij­zers.

Op­los­sing van Rut­te

Al­le be­trok­ken par­tij­en wij­zen nu naar Rut­te. Híj zit im­mers aan bei­de on­der­han­de­lings­ta­fels. Vol­gens be­trok­ke­nen zijn er grof­weg twee op­los­sin­gen om een breuk te voor­ko­men. Eén: As­scher gaat ak­koord met een toe­zeg­ging dat er ex­tra geld komt voor de le­ra­ren, maar nog niet in de be­gro­ting. Dit is niet heel waar­schijn­lijk. As­scher, die zich als PvdA­frac­tie­voor­zit­ter wil pro­fi­le­ren als op­po­si­tie­lei­der, wil het nú ge­re­geld heb­ben. Een op­los­sing is dat de VVD As­scher ze­ker­heid geeft zon­der het nu in de be­gro­ting te zet­ten; een ‘in­leg­vel­le­tje’.

Op­tie twee: de for­ma­tie­ta­fel stemt als­nog in met een voor­stel van VVD en PvdA. De val van een de­mis­si­o­nair ka­bi­net over een plan waar­voor bre­de steun be­staat, is slecht voor het aan­zien van de po­li­tiek. Bo­ven­dien zou de PvdA daar­mee gun­stig ge­stemd kun­nen wor­den. Han­dig, met een be­oog­de co­a­li­tie die steunt op een meer­der­heid van slechts één ze­tel. CDA, D66 en CU voe­len daar wei­nig voor. As­scher heeft de pro­ble­men ge­cre­ëerd, zeg­gen ze – zij niet.

Veel tijd voor het vin­den van een ‘gei­ten­paad­je’, een term die hij eer­der ge­bruik­te in moei­lij­ke si­tu­a­ties, heeft Rut­te niet. Als het hem niet lukt, ha­pert de op­los­sings­ma­chi­ne, die Rut­te II vijf jaar was, als­nog.

VVD-lei­der en pre­mier Mark Rut­te dins­dag­mid­dag na een in­ge­last over­leg op het mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.