On­ver­stoor­ba­re Mer­kel haalt uit naar ‘ra­cis­me’ bij AfD

Ruim drie we­ken voor de ver­kie­zin­gen on­der­streep­te de CDU-lei­der niet te zul­len sa­men­wer­ken met de AfD en Die Lin­ke.

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Door on­ze correspondent Juurd Eijs­voog­el Is een cam­pag­ne al­leen goed als men el­kaar over en weer uit­scheldt? BERLIJN.

On­ge­woon scherp haal­de An­ge­la Mer­kel dins­dag uit naar een van de twee aan­voer­ders van de an­ti-im­mi­gra­tie­par­tij AfD. „Ra­cis­tisch, dit moet ab­so­luut ver­oor­deeld wor­den”, zei ze over een re­cen­te uit­spraak van AfD­voor­man Alexan­der Gau­land. „Dit kán niet.”

Gau­land had over de Duit­se mi­nis­ter van In­te­gra­tie Ay­dan Özo­guz (SPD) ge­zegd dat hij blij zou zijn als ze af­ge­voerd wordt naar Ana­to­lië. Hij be­dien­de zich daar­bij van het woord ‘ents­or­gen’, een term die voor­al ge­bruikt wordt als het gaat om het af­voe­ren van af­val. Özo­guz is van Turk­se af­komst, maar ge­bo­ren in Ham­burg.

Zon­der de naam van Gau­land te noe­men, ver­wees Mer­kel naar de duis­te­re tra­di­tie waar­in de voor­ma­li­ge CDU’er zich plaatste: „Dit laat zien van wel­ke geest de au­teurs van zul­ke be­schim­pin­gen het kind zijn.” Vo­rig jaar was Gau­land ook al in op­spraak ge­ko­men, toen hij over de Duit­se top­voet­bal­ler Jé­rô­me Boa­teng, die een Gha­ne­se va­der heeft, zei dat Duit­sers „een Boa­teng niet als buur­man” wil­len heb­ben.

Ver­kie­zin­gen over drie we­ken

Mer­kel deed haar uit­spraak op haar jaar­lijk­se pers­con­fe­ren­tie in de zomer in Berlijn. Ruim drie we­ken voor de Bonds­dag­ver­kie­zin­gen on­der­streep­te ze dat zij en haar par­tij (CDU) na de ver­kie­zin­gen in geen ge­val zul­len sa­men­wer­ken met de AfD – en trou­wens ook niet met Die Lin­ke, he­le­maal aan de an­de­re kant van het po­li­tie­ke spec­trum. „Ik wou dat de so­ci­aal-de­mo­cra­ten net zo dui­de­lijk wa­ren”, voeg­de ze daar­aan toe. De SPD sluit sa­men­wer­king met de AfD ook uit, maar met Die Lin­ke niet. SPD-lei­der Mar­tin Schulz had de uit­spraak van Gau­land eer­der dan Mer­kel al scherp ver­oor­deeld. De AfD zal vol­gens pei­lin­gen voor het eerst in de Bonds­dag ko­men, en wordt mo­ge­lijk zelfs de op twee na groot­ste par­tij.

In de­zelf­de zaal waar Mer­kel twee jaar eer­der, mid­den in de vluch­te­lin­gen­cri­sis, haar om­stre­den woor­den ‘Wir schaf­fen das’ uit­sprak, ver­de­dig­de ze nu on­ver­stoor­baar haar be­leid. Ook haar om­stre­den aan­pak in 2015 en 2016 van de komst van in to­taal meer dan een mil­joen vluch­te­lin­gen en asiel­zoe­kers. Dat be­leid was „be­lang­rijk en te­recht” ge­weest, zei ze, wich­tig und rich­tig.

Vol­gens al­le pei­lin­gen lig­gen CDU en haar Bei­er­se zus­ter­par­tij CSU ruim voor op de SPD (zo’n 37 te­gen 24 pro-

Die­sel­schan­daal

Met­een aan het be­gin maak­te Mer­kel dui­de­lijk wel­ke twee the­ma’s vol­gens haar cen­traal staan: be­hal­ve vluch­te­lin­gen en mi­gra­tie is dat het die­sel­schan­daal en de ge­vol­gen daar­van voor Duit­se au­to­mo­bi­lis­ten en de Duit­se au­to-in­du­strie. Voor het eer­ste the­ma sloot ze aan bij de uit­komst van de vluch­te­lin­gentop maan­dag in Parijs. Ze zei dat Duits­land be­reid is meer vluch­te­lin­gen op te ne­men, als dat no­dig is vol­gens een her­plaat­sings­plan van de VN-vluch­te­lin­gen­or­ga­ni­sa­tie UNHCR.

Daar­naast pro­beer­de ze au­to­mo­bi­lis­ten en au­to­fa­bri­kan­ten ge­rust te stel­len: voor­ko­men moet wor­den dat ste­den die­sel­au­to’s bin­nen hun ge­meen­te­gren­zen ver­bie­den, zei ze. Tot on­ge­rust­heid van au­to­be­zit­ters en de sec­tor over­we­gen som­mi­ge ste­den dit om de lucht­kwa­li­teit te ver­be­te­ren.

Scherp was Mer­kel over Po­len. Hoe be­lang­rijk ze de re­la­tie met het buur­land ook vindt, „rechts­sta­te­lijk­heid is voor­waar­de voor sa­men­wer­king in de EU. We kun­nen niet zo­maar on­ze mond hou­den.”

Over ge­ruch­ten dat ze van plan is een vol­gen­de ambts­ter­mijn niet vol te ma­ken, ant­woord­de Mer­kel dat ze van de kie­zers het ver­trou­wen voor de vol­le vier jaar vraagt – een for­mu­le­ring die ge­noeg ruim­te laat voor ver­de­re spe­cu­la­ties.

cent van de stem­men). De ver­kie­zings­cam­pag­ne liet tot nu toe wei­nig vuur­werk zien, span­nend lijkt voor­al te wor­den wel­ke par­tij op de der­de plaats komt: de FDP, Die Lin­ke, AfD of de Groe­nen. Ge­vraagd of zij­zelf de cam­pag­ne niet saai vindt, zei ze: „Is...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.