Maak voor­al geen haast met die for­ma­tie

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Jut­ta Cho­rus

De PvdA dreigt het ka­bi­net te ver­la­ten als op de be­gro­ting geen ex­tra geld voor de le­ra­ren komt. De VVD wil niks be­lo­ven, want die on­der­han­delt al over een nieuw ka­bi­net, en zul­len de nieu­we be­gro­tings­part­ners dat wel goed vin­den? Waar­om heb ik het ge­voel dat de po­li­ti­ci voor­al met par­tij­be­lan­gen op de vier­kan­te mil­li­me­ter in de weer zijn?

In de rest van de we­reld zijn macht­heb­bers be­zig met be­lan­gen op gro­te­re schaal. Mel­tem Kaya, raads­lid voor D66 in Am­ster­dam, twit­ter­de: „Bi­zar, hoor ik net van mijn ou­ders dat Er­do­gan een stuk grond van ons heeft af­ge­no­men in Tur­kije.” Kaya is ale­viet, groei­de op in An­ka­ra en bracht de week­ends door in het ale­vi­ti­sche dorp Avdul­lah. Groot­moe­der ploeg­de het dro­ge land, de nich­ten en neef­jes za­ten on­der de bo­men op de heu­vel. Ze dron­ken kar­ne­melk en aten zu­re prui­men in zout ge­doopt.

Haar groot­ou­ders stier­ven en Kaya reis­de met haar moe­der haar va­der ach­ter­na naar Aal­ten. Het stuk land bleef hun ei­gen­dom. Nu zit ze in haar man­tel­pak in het di­rec­tie­kan­toor­tje van de ge­boor­te­kli­niek in Am­ster­dam-West. Ze toont de brief van het Turk­se mi­nis­te­rie van Land­bouw die haar ou­ders in Ne­der­land ont­vin­gen: het per­ceel van 5.000 m2 in Avdul­lah wordt niet lan­ger be­werkt en dus neemt de staat het in be­zit. Eer­der kre­gen ze net zo’n brief over het land van haar moe­ders ou­ders in het­zelf­de dorp.

Ze denkt aan de plak­ken in­ge­dik­te to­ma­ten met yog­hurt en krui­den die ze droog­den in de zon. In de win­ter smolt haar oma die tot soep. In de ge­meen­te­raad zet ze zich nu in voor de be­strij­ding van soa’s en voor de aan­stel­ling van au pairs voor ou­de­ren.

Die hal­ve hec­ta­re Turk­se grond maakt haar niet uit, zegt ze. Wel dat Er­do­gan weer laat zien dat hij al­leen een­vor­mig­heid ver­draagt. Tur­kije wordt ge­lijk­ge­scha­keld. „Na de Koer­den zijn nu de ale­vie­ten aan de beurt”, zegt Kaya. De Turk­se krant Cum­hu­riy­et ci­teer­de on­der de kop ‘Ale­vie­ten kun­nen niet lan­ger in over­heids­dienst wer­ken’ de on­der­mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken: „Waar­om zou je dit soort men­sen aan­ne­men als ze niets te ma­ken heb­ben met ons, soen­nie­ten?”

Ik bel Turks-Ne­der­land­se ale­vie­ten, in Leid­sche Rijn, in Hoofd­dorp, in Rot­ter­dam, in En­sche­de. Van ie­der­een blijkt de grond ont­ei­gend. Het Ne­der­land­se mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken kent de maat­re­gel niet. En wat zou het ook uit­ma­ken, zegt Mel­tem Kaya: „Er­do­gan han­delt vol­gens zijn ei­gen wet.”

In­for­ma­teur Ger­rit Zalm acht het „niet aan­ne­me­lijk” dat er voor Prins­jes­dag een ka­bi­net is. Ik zou zeg­gen: voor­al geen haast men­sen.

In de rest van de we­reld zijn macht­heb­bers be­zig met be­lan­gen op gro­te­re schaal

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.