‘Twin­tig pro­cent van de Ne­der­land­se be­vol­king is mi­grant’

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Dat zei Twee­de Ka­mer­lid van Denk, Fa­rid Azar­kan, za­ter­dag in .

De aan­lei­ding

Ka­mer­lid Fa­rid Azar­kan (Denk) be­toog­de in het NRC-zo­mer­avond­ge­sprek van af­ge­lo­pen za­ter­dag dat er in Ne­der­land te wei­nig men­sen met een mi­gra­tie­ach­ter­grond op ho­ge pos­ten zit­ten. Wie wijst op bur­ge­mees­ters met zo’n ach­ter­grond maakt het zich­zelf te ge­mak­ke­lijk, vindt hij. „Wat laat dat zien? Toch maar mooi 0,3 pro­cent bur­ge­mees­ters met een mi­gra­tie­ach­ter­grond te­gen­over 20 pro­cent van de be­vol­king”, merk­te hij op in het NRC -ge­sprek. We chec­ken de be­we­ring dat 20 pro­cent van de Ne­der­land­se be­vol­king een mi­gra­tie­ach­ter­grond heeft.

Waar is het op ge­ba­seerd?

Azar­kan ver­wijst in een mail naar het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (CBS).

En klopt het?

Vol­gens de jong­ste ge­ge­vens van het CBS (van 1 ja­nu­a­ri 2017) blijkt dat de Ne­der­land­se be­vol­king 17.081.507 men­sen om­vat. Van hen om­schrijft het CBS in zijn ta­bel­len 3.862.753 als al­loch­toon (al spreekt het CBS in zijn tek­sten te­gen­woor­dig lie­ver van men­sen met een mi­gra­tie­ach­ter­grond). Dat komt neer op 22,6 pro­cent van de be­vol­king.

Het CBS maakt bij die ‘al­loch­to­nen’ on­der­scheid tus­sen men­sen met een wes­ter­se ach­ter­grond en een niet-wes­ter­se ach­ter­grond. Tot die eer­ste groep be­ho­ren de lan­den van Eu­ro­pa (maar niet Tur­kije), Noord-Ame­ri­ka, Au­stra­lië en NieuwZee­land. Deze groep om­vat in Ne­der­land 1.689.030 men­sen of­wel 9,9 pro­cent van de to­ta­le be­vol­king. Het Eu­ro­pe­se land waar de mees­te al­loch­to­nen van­daan ko­men is Duits­land (356.875), ge­volgd door Po­len (161.158).

On­der de niet-wes­ter­se groep val­len men­sen uit Afri­ka, La­tijns-Ame­ri­ka en Azië. Tur­kije (400.367) wordt daar­bij ge­re­kend, maar In­do­ne­sië (364.328) en Ja­pan, enigs­zins ver­ras­send, weer niet. Die laat­ste twee lan­den wor­den bij de wes­ter­se lan­den ge­teld. In het ge­val van In­do­ne­sië om­dat veel te­rug­ge­keer­den uit Ne­der­lands-In­dië goed Ne­der­lands spra­ken en ver­trouwd wa­ren met de cul­tuur. In het ge­val van Ja­pan om­dat dit eco­no­misch ge­zien op een­zelf­de ni­veau staat als wes­ter­se lan­den. De niet-wes­ter­se groep om­vat in to­taal 2.173.723 men­sen, wat neer­komt op 12,7 pro­cent van de be­vol­king.

Be­lang­rijk bij al deze cij­fers zijn de de­fi­ni­ties die wor­den ge­han­teerd. Al­ler­eerst: wel­ke in­wo­ners kun­nen wor­den be­schouwd als Ne­der­lan­ders met een mi­gra­tie­ach­ter­grond? Het CBS han­teert daar­voor de vol­gen­de cri­te­ria. Wie ou­ders heeft die bei­den in Ne­der­land zijn ge­bo­ren, geldt als ‘au­toch­toon’. Wie daar­en­te­gen ten min­ste één ou­der heeft die niet in Ne­der­land is ge­bo­ren, wordt als ‘al­loch­toon’ be­schouwd.

Bij de al­loch­to­nen maakt het CBS ver­der nog on­der­scheid tus­sen eer­ste, twee­de en der­de ge­ne­ra­tie. De eer­ste ge­ne­ra­tie om­vat men­sen die zelf niet in Ne­der­land zijn ge­bo­ren. De twee­de ge­ne­ra­tie be­staat uit men­sen die zelf wel in Ne­der­land zijn ge­bo­ren, maar van wie ten min­ste één ou­der in het bui­ten­land is ge­bo­ren. „De der­de ge­ne­ra­tie tel­len we vol­gens on­ze de­fi­ni­ties als au­toch­toon”, zegt Jan Lat­ten, hoofd­de­mo­graaf van het CBS en hoog­le­raar so­ci­a­le de­mo­gra­fie aan de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam. Of zo’n lid van de der­de ge­ne­ra­tie het Ne­der­lands wer­ke­lijk goed be­heerst en cul­tu­reel ge­ïn­te­greerd is, laat het CBS hier­bij bui­ten be­schou­wing.

Lat­ten be­ves­tigt dat het aan­deel van de niet-wes­ter­se al­loch­to­nen in de be­vol­king snel is ge­groeid: van 7,6 pro­cent in 1996 tot 12,7 pro­cent in 2017. In 2060 zal dit vol­gens een prog­no­se uit 2014 18,5 pro­cent zijn. Het aan­tal wes­ter­se al­loch­to­nen steeg van 8,6 pro­cent in 1996 tot 9,9 pro­cent in 2017 en zal naar ver­wach­ting stij­gen tot 13,1 pro­cent in 2060.

Bij dit al­les zij nog aan­ge­te­kend dat het hier om Ne­der­land­se de­fi­ni­ties gaat. Zelfs bin­nen de EU zijn zul­ke de­fi­ni­ties niet uni­form. Elk land gaat hier­bij op zijn ei­gen ma­nier te werk.

Con­clu­sie

Het Ka­mer­lid Azar­kan stel­de dat 20 pro­cent van de Ne­der­land­se be­vol­king een mi­gra­tie­ach­ter­grond heeft. In wer­ke­lijk­heid is dat zelfs nog ho­ger, 22,6 pro­cent, wan­neer zo­wel men­sen met een wes­ter­se als niet­wes­ter­se mi­gra­tie­ach­ter­grond wor­den mee­ge­teld. We be­oor­de­len de be­we­ring daar­om als gro­ten­deels waar. Flo­ris van Straat­en

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.