Jus­ti­tie ver­moedt moord­plan op of­fi­cier van­uit cel

De Bra­bant­se cri­mi­neel Klaas Ot­to zou van­uit de ge­van­ge­nis ge­pro­beerd heb­ben om een of­fi­cier van jus­ti­tie te la­ten ver­moor­den.

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Door on­ze redacteur

Jan Meeus

Het is de al­les over­tref­fen­de trap, ook in de ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad: van­uit de ge­van­ge­nis een moord be­stel­len op een of­fi­cier van jus­ti­tie. Gek­ker en in­ge­wik­kel­der wordt het niet. Toch on­der­zoekt het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) een der­ge­lijk sce­na­rio, zo blijkt uit een pers­be­richt van dins­dag.

In het be­richt wor­den geen na­men ge­noemd, maar het staat in­mid­dels vast dat de Bra­bant­se cri­mi­neel Klaas Ot­to de ver­on­der­stel­de op­dracht­ge­ver is. Ver­schil­len­de be­trok­ke­nen heb­ben de naam be­ves­tigd van Ot­to, die in 2013 lan­de­lijk be­kend werd als op­rich­ter van mo­tor­club No Sur­ren­der.

Klaas Ot­to wordt al sinds mid­den 2016 ver­dacht van be­trok­ken­heid bij af­per­sing, mis­han­de­ling en wit­was­sen. Geen op­mer­ke­lij­ke lijst ver­den­kin­gen, ge­zien zijn sta­tus. Hij staat te boek als een van de kop­stuk­ken van de Bra­bant­se on­der­we­reld. Na­vraag van NRC in 2016 leer­de dat Ot­to wordt ge­vreesd in het cri­mi­ne­le mi­li­eu en ver daar­bui­ten. Au­to­han­de­la­ren en ga­ra­ge­hou­ders wor­den op­mer­ke­lijk vaak ge­noemd als slacht­of­fer.

Be­ïn­vloe­ding ge­tui­gen

Die vrees is nog al­tijd niet min­der ge­wor­den. Het blijkt heel moei­lijk te zijn om ge­tui­gen te vin­den die hun ver­haal dur­ven te doen over Klaas Ot­to, zelfs nu hij vast­zit in af­wach­ting van zijn pro­ces. Ster­ker, eer­der dit jaar meld­de het OM dat Ot­to heeft ge­pro­beerd om ge­tui­gen van­uit zijn cel te be­ïn­vloe­den.

Dat kwam aan het licht na­dat de recht­bank in fe­bru­a­ri van dit jaar de voor­lo­pi­ge hech­te­nis van Klaas Ot­to had ge­schorst. Hij zat na een week weer ‘bin­nen’, om­dat hij te­gen de af­spraak met de recht­bank in con­tact had met een me­de­ver­dach­te. Bij- Een lid van mo­tor­club No Sur­ren­der. zon­der was dat een deel van de in­for­ma­tie hier­over af­kom­stig is van een ver­trou­we­ling van Ot­to, een man die te­vens schoon­va­der is van Ot­to’s zoon Joey.

Uit het ver­volg­on­der­zoek con­clu­deer­de het OM dat het niet bij con­tact met een me­de­ver­dach­te was ge­ble­ven. Ot­to zou heb­ben ge­pro­beerd ge­tui­gen te be­ïn­vloe­den. Het leid­de tot de ar­res­ta­tie van zijn vrien­din Nan­cy, met wie Ot­to drie kinderen heeft. Ook zijn ci­vie­le ad­vo­caat, Jan Piet van R., zit vol­gens jus­ti­tie in dat com­plot.

Vo­ri­ge week werd dui­de­lijk dat het on­der­zoek naar die be­ïn­vloe­ding van ge­tui­gen nog al­tijd loopt. Ot­to, zo bleek, heeft de be­schik­king ge­kre­gen over af­ge­luis­ter­de ge­sprek­ken van ge­de­ti­neer­den met wie hij ge­van­gen zit in Mid­del­burg. Die ge­sprek­ken zit­ten in zijn dos­sier en dat was geen toe­val. De me­de­ge­de­ti­neer­den zijn na­me­lijk af­ge­luis­terd om te on­der­zoe­ken of Ot­to via der­den pro­beert te com­mu­ni­ce­ren met de bui­ten­we­reld. Daar­bij zijn mo­ge­lijk zelfs ge­van­gen­be­waar­ders af­ge­luis­terd, zo ver­tel­len in­ge­wij­den.

In­for­ma­tie uit cri­mi­neel mi­li­eu

Deze uit­zon­der­lij­ke on­der­zoeks­me­tho­de laat zien dat het OM al­les doet om de ver­den­kin­gen te­gen Ot­to hard te ma­ken. Maar dat zegt voor­als­nog niets over de vraag of Ot­to in de ge­van­ge­nis daad­wer­ke­lijk plan­nen heeft be­raamd om een of­fi­cier van jus­ti­tie te la­ten ver­moor­den. Het gaat hier om in­for­ma­tie die de re­cher­che heeft ge­kre­gen uit het cri­mi­ne­le mi­li­eu. Dat is ge­noeg aan­lei­ding voor een on­der­zoek, maar on­vol­doen­de be­wijs voor een straf­ver­vol­ging van Ot­to.

Dat er maan­dag in Sliedrecht een ver­dach­te is aan­ge­hou­den die hier mo­ge­lijk iets mee te ma­ken heeft, ver­an­dert daar voor­als­nog niets aan. Klaas Ot­to heeft on­ge­twij­feld veel vij­an­den ge­maakt, ook in de on­der­we­reld. On­der­zoek zal moe­ten uit­wij­zen of hij daad­wer­ke­lijk heeft ge­pro­beerd een of­fi­cier van jus­ti­tie „iets aan te doen”.

Maar het kan ook heel goed zijn dat hier spra­ke is van een po­ging van een cri­mi­ne­le vij­and om Ot­to met val­se in­for­ma­tie een hak te zet­ten. Vast­staat dat het laat­ste sce­na­rio in de on­der­we­reld va­ker voor­komt dan het eer­ste.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.