Uni­ver­si­teit past plan aan voor Chi­nees fi­li­aal

NRC Handelsblad - - Binnenland -

Het col­le­ge van be­stuur van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen trekt het voor­stel in om een fi­li­aal op te rich­ten in de Chi­ne­se stad Yan­tai. Een meer­der­heid van de uni­ver­si­teits­raad had vo­ri­ge week aan­ge­kon­digd tij­dens de ver­ga­de­ring ko­men­de don­der­dag te­gen het voor­stel te stem­men. In dit me­de­zeg­gen­schaps­or­gaan zijn stu­den­ten en per­so­neel van de uni­ver­si­teit ver­te­gen­woor­digd. In over­leg met de raad wordt het voor­stel aan­ge­past. Een nieu­we ver­sie wordt in ok­to­ber bij de dan nieuw aan­ge­tre­den uni­ver­si­teits­raad in stem­ming ge­bracht. De uni­ver­si­teit wil vol­gend jaar al in Yan­tai een branch cam­pus van start la­ten gaan. Daar kun­nen Chi­ne­se stu­den­ten een Gro­ning­se ba­che­lor, mas­ters­graad of PhD bij de fa­cul­tei­ten sci­en­ce en en­gi­nee­ring of ruim­te­we­ten­schap­pen ha­len. In de raad is zo­wel de per­so­neels­frac­tie als de stu­den­ten­frac­tie Lijst Ca­li­me­ro om ver­schil­len­de re­de­nen te­gen het hui­di­ge voor­stel. Yan­tai be­taalt al­le kos­ten voor drie jaar, maar er zou­den fi­nan­ci­ë­le on­ze­ker­he­den zijn voor het ge­val de sa­men­wer­king niet kan wor­den voort­ge­zet door bij­voor­beeld te­gen­val­len­de in­te­res­se of be­per­kin­gen van de aca­de­mi­sche vrij­heid. Ook moet de mi­nis­ter van On­der­wijs de voor­waar­den voor in­ter­na­ti­o­na­le sa­men­wer­king nog re­ge­len. (NRC) EESC stuurd met ‘on­a­fluis­ter­ba­re’ PGP-te­le­foons. Ad­vo­caat Inez We­ski be­toog­de dat het OM de rechts­or­de heeft ge­schaad met het on­der­zoek en haar cli­ënt Na­ou­fal F. dus niet mag ver­vol­gen. Voor jus­ti­tie is het oor­deel van groot be­lang; ze heeft PGP­da­ta als be­wijs no­dig in veel meer ern­sti­ge za­ken. (NRC) Neer­ge­scho­ten meis­je over­le­den

Een 14-ja­rig meis­je dat vrij­dag ge­wond raak­te bij een schiet­in­ci­dent in een wo­ning in Al­me­re, is maan­dag aan haar ver­won­din­gen over­le­den. Dat heeft het OM dins­dag ge­meld. Twee man­nen zijn vrij­dag al aan­ge­hou­den. Vol­gens De Te­le­graaf gaat het om een broer (18), die zou heb­ben ge­scho­ten met een wa­pen waar­van hij niet wist dat dit was ge­la­den. De va­der, de an­de­re ar­res­tant, zou de ei­ge­naar zijn ge­weest. (NRC) Ra­the­nau Cog­ni­zant VUB AI-LAB IKEA’s SPACE10 Eu­ro­pees Par­le­ment

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.