Ar­meen­se kinderen wil­den blij­ven. Maar ook al­leen?

Li­li en Ho­wick zijn ge­von­den. Hun moe­der is in­mid­dels uit­ge­zet naar Ar­me­nië. Wat ge­beurt er nu met haar kinderen?

NRC Handelsblad - - Binnenland - De­mis­si­o­nair staats­se­cre­ta­ris Dijk­hoff (Asiel, VVD) zou kun­nen be­slui­ten dat de kinderen in Ne­der­land mo­gen blij­ven. Door on­ze redacteur

Shei­la Ka­mer­man

Het moest er­van ko­men. Li­li en Ho­wick zijn te­recht. Twee kinderen van 11 en 12 ver­stop je ook niet mak­ke­lijk heel lang. Ze zijn on­der­ge­bracht op een „vei­lig adres”, dat stich­ting Ni­dos voor hen heeft ge­re­geld. Ni­dos heeft ook de voog­dij. Ze zijn hier na­me­lijk zon­der voogd. Ten tij­de van hun ‘lo­geer­par­tij’ op een on­be­kend adres is hun moe­der uit­ge­zet naar Ar­me­nië. De Ar­meen­se va­der is bui­ten beeld.

De kinderen woon­den tot voor kort met hun moe­der in het asiel­zoe­kers­cen­trum in Amers­foort. Ze zijn ge­bo­ren in Rus­land en wo­nen ruim ne­gen jaar in Ne­der­land. Ze zijn nog nooit in Ar­me­nië ge­weest. De moe­der is een Ar­meen­se uit Azer­ba­jd­zjan. Het ge­zin was sinds 2009 uit­ge­pro­ce­deerd.

De vraag is: wat nu? Er zijn ver­schil­len­de op­ties. Al­ler­eerst doet Ni­dos on­der­zoek naar de si­tu­a­tie en toe­komst van bei­de kinderen en zoekt een „duur­zaam per­spec­tief”, zegt de woord­voer­der. Daar­bij moet wor­den ge­ke­ken naar het be­lang van het kind. Min­der­ja­ri­gen mo­gen al­leen zon­der ou­ders wor­den uit­ge­zet als er ade­qua­te op­vang is in het land waar ze naar­toe wor­den ge­bracht. In dit ge­val zal de moe­der op­ge­spoord moe­ten wor­den en moet wor­den be­ke­ken hoe de si­tu­a­tie is. Redt zij het daar? Kan ze voor de kinderen zor­gen? Is er een school?

De uit­komst van het on­der­zoek kan ook zijn dat het in het be­lang van de kinderen is als ze in Ne­der­land blij­ven. Dan moet wor­den be­paald wie voor hen gaat zor­gen. En dan zal er een nieu­we pro­ce­du­re moe­ten ko­men, om­dat de kinderen nu on­recht­ma­tig in Ne­der­land ver­blij­ven.

Bij het on­der­zoek zal de kinderen ook wor­den ge­vraagd wat ze zelf het lief­ste wil­len. Dat is nu nog on­dui­de­lijk. Het is so­wie­so een catch-22. Ze wil­den het liefst in Ne­der­land blij­ven. Als ze dat nu nog steeds wil­len, is dat zon­der hun moe­der. Als ze met hun moe­der ver­e­nigd wil­len wor­den, dan moe­ten ze naar Ar­me­nië. „In bei­de si­tu­a­ties is er spra­ke van een kin­der­rech­ten­schen­ding”, zegt Mar­tin Veg­ter van De­fen­ce for Child­ren. De ant­woor­den van de kinderen zul­len wor­den mee­ge­wo­gen in het plan van aan­pak dat Ni­dos op­stelt.

Een der­de op­tie is dat de­mis­si­o­nair staats­se­cre­ta­ris Dijk­hoff (Asiel, VVD) zijn dis­cre­ti­o­nai­re be­voegd­heid ge­bruikt. Dat be­te­kent dat hij voor deze twee kinderen be­slist dat ze om hu­ma­ni­tai­re re­de­nen mo­gen blij­ven. Zo’n be­slis­sing in een in­di­vi­du­e­le zaak heb­ben Dijk­hoff en zijn voor­gan­gers ge­re­geld eer­der ge­no­men. De ar­gu­men­ta­tie er­ach­ter is niet open­baar. In dit ge­val is het de vraag of Dijk­hoff zijn be­voegd­heid ge­bruikt. Eer­der deed hij dat niet toen de vraag aan de or­de was kinderen én de moe­der een ver­blijfs­ver­gun­ning te ge­ven. „Door de moe­der uit te zet­ten, geeft hij geen blijk van gro­te ma­te van cou­lan­ce in deze zaak”, zegt Veg­ter. „Aan de an­de­re kant is de si­tu­a­tie nu wel ver­an­derd.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.