REPORTAGE Me­neer pas­toor heeft het ver­bruid

In Reusel-De Mier­den heeft de pas­toor ru­zie met zijn pa­ro­chie. Vrij­dag spreekt het bis­dom er­over. „Ik krijg hui­len­de men­sen aan ta­fel.”

NRC Handelsblad - - Binnenland - Door on­ze correspondent

Bram End­e­dijk

El­ke zon­dag­och­tend zet hij de te­le­vi­sie aan voor de eu­cha­ris­tie­vie­ring, die we­ke­lijks van­uit een an­de­re stad komt. Het is als­of hij in de kerk zit, maar toch niet he­le­maal. El­ke keer dwa­len zijn ge­dach­ten even­tjes af naar de Sint Cle­mens. Dat is de rooms-ka­tho­lie­ke kerk van Reusel, zo’n beet­je om de hoek van zijn huis. Ei­gen­lijk zou hij daar moe­ten zit­ten. Maar dat kan niet meer.

Ruim zes­tig jaar ging Frans Wou­ters (68) naar de ka­tho­lie­ke kerk in de ge­meen­te Reusel-De Mier­den. Tot 2014, sinds­dien kijkt hij op tv naar een mis. De re­den, net als voor veel dorps­ge­no­ten: pas­toor Ka­rel van Roos­ma­len, sinds 2011 ac­tief in de ge­meen­te. Wou­ters, in plat Bra­bants: „Die? Dat is gin­ne pas­toor. Dat is gin­ne pries­ter.”

Een deel van de Bra­bant­se ge­meen­te is klaar met de pas­toor van hun eni­ge kerk. In ju­ni lie­pen ruim 350 men­sen in een stil­le tocht te­gen de pas­toor, ge­or­ga­ni­seerd door een ac­tie­groep. Die groep heeft in­mid­dels ne­gen­hon­derd hand­te­ke­nin­gen ver­za­meld die een ver­trek van de pas­toor on­der­steu­nen. Aan­staan­de vrij­dag ver­ga­dert de staf van het bis­dom Den Bosch, waar­on­der Reu­selDe Mier­den valt, over de kwes­tie.

De klach­ten, zo­wel van ge­lo­vi­gen als on­ge­lo­vi­gen, gaan al­le kan­ten op. Maar het komt in de kern steeds op het­zelf­de neer: de pas­toor luis­tert niet naar wat in­wo­ners wil­len, hij gaat zijn ei­gen gang. En als je hem te­gen­spreekt, wordt hij heel boos. Veel men­sen in Reusel zijn ver­drie­tig of te­leur­ge­steld.

Een voor­beeld: de be­gra­fe­nis­sen, waar de pas­toor wil be­pa­len wel­ke ge­be­den en ge­zan­gen ten ge­ho­re mo­gen wor­den ge­bracht. Con­form de richt­lij­nen, zegt het bis­dom: zo­wel de pas­toor als de na­be­staan­den zijn niet vol­le­dig vrij in wel­ke ge­be­den en ge­zan­gen bij een uit­vaart klin­ken.

Ko­ren mo­gen niet meer zin­gen

On­be­grij­pe­lijk, zeg­gen veel be­wo­ners. Ze wij­zen naar de vrij­wil­li­gers die op­stap­pen, ko­ren die niet meer wil­len of mo­gen zin­gen in de kerk. Het gaat zo ver dat een deel van de dor­pe­lin­gen niet meer naar de kerk zegt te wil­len.

Reusel-De Mier­den is een ech­te Bra­bant­se boe­ren­ge­meen­te, maar zo­als in de he­le pro­vin­cie hoort het ka­tho­lie­ke ge­loof er meer bij het ver­le­den dan bij de toe­komst. Van de vier ker­ken die de ge­meen­te ooit tel­de, is nu en­kel die in Reusel nog open.

Het ver­zet te­gen de pas­toor wordt ge­voerd door een kern van zes men­sen, aan­ge­voerd door Yvon­ne van der Put (72) en Frank Rovers (58). Van der Put is ge­pen­si­o­neerd en Rovers ac­tief als vei­lig­heids­kun­di­ge en vrij­wil­lig brand­weer­man. Bei­den zijn geen kerk­gan­gers, maar zeg­gen de kar te trek­ken van­we­ge „het ver­driet dat we zien in de ge­meen­te”.

Frank Rovers heeft zelf ook een er­va­ring met de pas­toor. Toen zijn een vrij­wil­li­ger bij de kerk. Mid­den: de Cal­va­rie­berg op het kerk­hof. On­der: Frank Rovers en Yvon­ne van der Put. schoon­moe­der over­leed, moest zijn schoon­va­der op­ge­gra­ven wor­den: ze wil­den sa­men ge­cre­meerd wor­den. Vol­gens Rovers gaf pas­toor Van Roos­ma­len eerst toe­stem­ming, maar be­gon hij op de dag van de op­gra­ving op ho­ge toon te pro­tes­te­ren. „Hij schof­feer­de de op­gra­vers en smeet de deur voor mijn neus dicht toen ik ver­haal kwam ha­len. Nu is het af­ge­lo­pen, dacht ik toen. Nu gaat hij ge­woon weg.” In 2006 was de pas­toor ook al in con­flict ge­ko­men met zijn toen­ma­li­ge pa­ro­chi­a­nen in Waal­wijk.

Het was het start­sein voor de stil­le tocht en een heu­se me­dia­cam­pag­ne: van de Volks­krant tot aan PowNed. Een ver­slag­geef­ster van die om­roep raak­te ver­zeild in een wor­ste­ling met de pas­toor. Daar­na werd het stil. Rovers: „Wij heb­ben maan­den­lang be­wust niks meer ge­zegd, om­dat we ge­pro­beerd heb­ben er in al­le re­de­lijk­heid uit te ko­men.”

Vol­gens de ac­tie­groep is er een ge­sprek ge­weest met Van Roos­ma­len, maar die zou niet ge­ïn­te­res­seerd zijn ge­weest in ver­volg­af­spra­ken. Ook is het bis­dom met vijf­tien men­sen in ge­sprek ge­gaan. Maar, zegt de ac­tie­groep, er is niets ver­an­derd, de pas­toor blijft ge­woon zit­ten. Vol­gens een woord­voer­der van het bis­dom zou Van Roos­ma­len niet meer in ge­sprek wil­len om­dat hij het ver­trou­wen zou heb­ben ver­lo­ren, door de in­houd van een sa­men­vat­ting van een eer­der ge­sprek.

Ka­rel van Roos­ma­len wil niet re­a­ge­ren. „Het gaat om ge­lo­ven, het gaat om de kerk”, zegt hij, ter­wijl hij

Boven:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.