Geen nieu­we sanc­ties na ra­ket­proef Noord-Ko­rea

NRC Handelsblad - - Binnenland -

De Vei­lig­heids­raad van de Ver­e­nig­de Na­ties heeft de Noord-Ko­re­aan­se ra­ket­lan­ce­ring over Ja­pan van dins­dag ver­oor­deeld. De raad nam in een spoed­zit­ting een ver­kla­ring aan waar­in spra­ke was van een ‘schan­de­lij­ke’ ac­tie en riep Py­on­gyang op te stop­pen met pro­vo­ca­ties. Dins­dag vuur­de Noord-Ko­rea een mid­del­lan­ge­af­stands­ra­ket af die over Ja­pan vloog en ruim 1.100 ki­lo­me­ter ten oos­ten van dat land in zee te­recht­kwam.

De door de Ver­e­nig­de Sta­ten op­ge­stel­de ver­kla­ring werd una­niem aan­ge­no­men. Ja­pan en Zuid-Ko­rea pleit­ten voor nieu­we sanc­ties, maar Chi­na en Rus­land ver­zet­ten zich daar te­gen. Zij vin­den dat al­leen tests met lan­ge­af­stand­ra­ket­ten een be­drei­ging vor­men.

Noord-Ko­rea noem­de de ra­ket­proef een re­ac­tie op de ge­za­men­lij­ke mi­li­tai­re oe­fe­nin­gen van de Ver­e­nig­de Sta­ten en Zuid-Ko­rea. De lan­ce­ring zou vol­gens het Ko­re­aan­se be­wind de eer­ste stap zijn in de aan­val op Guam, een Ame­ri­kaans ei­land in de Gro­te Oce­aan. Lei­der Kim Jong-un kon­dig­de woens­dag aan dat in de ko­men­de tijd meer­de­re ra­ke­toe­fe­nin­gen in de rich­ting van de Gro­te Oce­aan zul­len plaats­vin­den.

De Vei­lig­heids­raad riep al­le lan­den op de hui­di­ge sanc­ties te­gen Noord-Ko­rea te steu­nen. Na­dat Noord-Ko­rea in ju­li twee tests met lan­ge­af­stands­ra­ket­ten had uit­ge­voerd, leg­den de VN het land nieu­we sanc­ties op. Er kwam een ex­port­ver­bod op on­der meer steen­kool, ij­zer, lood en vis en schaal­die­ren. Ook werd af­ge­spro­ken dat lan­den geen Noord-Ko­re­aan­se ar­beids­krach­ten meer mo­gen aan­ne­men en dat er geen nieu­we sa­men­wer­kings­ver­ban­den met het land mo­gen wor­den aan­ge­gaan.

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump her­haal­de dins­dag zijn waar­schu­wing dat in re­ac­tie op de Noord-Ko­re­aan­se drei­ging nog steeds „al­le op­ties op ta­fel lig­gen”. (Reuters, AP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.