Po­li­tie mag zich van Trump weer uit­rus­ten met pant­ser­wa­gens en gra­naat­wer­pers

NRC Handelsblad - - Buitenland -

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump heeft maan­dag per de­creet de ver­koop van mi­li­tair ma­te­ri­eel aan po­li­tie­korp­sen weer mo­ge­lijk ge­maakt.

Trump maak­te met zijn exe­cu­ti­ve or­der een te­gen­ge­steld de­creet van zijn voor­gan­ger Barack Oba­ma on­ge­daan. Die ver­bood in 2015 juist de ver­koop door het le­ger van pant­ser­voer­tui­gen, gra­naat­wer­pers en ca­mou­fla­geu­ni­for­men aan de po­li­tie in de na­sleep van de straat­rel­len in Fer­gu­son, Mis­sou­ri.

De po­li­tie trad daar in het na­jaar van 2014 in vol­le­dig ge­vechts­te­nue en met pant­ser­voer­tui­gen op te­gen on­ge­wa­pen­de be­to­gers die de straat op gin­gen na het dood­schie­ten van de zwar­te tie­ner Mi­chael Brown door een wit­te po­li­tie­man.

In ver­band met de dood van Brown en an­de­re zwar­te man­nen laai­de een na­ti­o­na­le dis­cus­sie op over de be­wa­pe­ning en de oor­logs­men­ta­li­teit van som­mi­ge po­li­tie­korp­sen. In 1990 was bij wet mo­ge­lijk ge­maakt dat het le­ger over­tol­lig ma­te­ri­eel kon over­doen aan lo­ka­le po­li­tie­korp­sen.

Zelfs klei­ne ge­meen­tes be­schik­ken sinds­dien soms over zwaar be­wa­pen­de SWAT-teams (Spe­ci­al We­apons and Tac­tics) die be­doeld zijn voor ca­la­mi­tei­ten, maar blij­kens een rap­port van ACLU vaak in­ge­zet wor­den voor rou­ti­ne­ma­ti­ge huis­zoe­kin­gen en ar­res­ta­ties. Dit leidt vol­gens de bur­ger­rech­ten­be­we­ging tot no­de­lo­ze es­ca­la­tie.

Po­li­tie­vak­bon­den ble­ven zich even­wel ver­zet­ten te­gen Oba­ma’s de­creet – vol­gens hen is hun vei­lig­heid in het ge­ding. Ook Trump en mi­nis­ter van Jus­ti­tie Jeff Ses­si­ons den­ken dat een zwaar be­wa­pen­de po­li­tie­macht de mis­daad kan te­rug­drin­gen. „Het de­creet dat de pre­si­dent van­daag zal te­ke­nen zorgt er­voor dat jul­lie de le­vens­red­den­de uit­rus­ting krij­gen die jul­lie no­dig heb­ben en geeft een dui­de­lijk sig­naal dat we niet toe­staan dat cri­mi­na­li­teit, ge­weld en wet­te­loos­heid het nieu­we nor­maal wor­den”, zei Ses­si­ons, op een con­fe­ren­tie van po­li­tie­vak­bond in Ten­nes­see, waar hij werd toe­ge­juicht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.