‘In het vlieg­tuig stopt je spijs­ver­te­ring vol­le­dig’

NRC Handelsblad - - In het nieuws -

Dat zei de Ame­ri­kaan­se on­der­ne­mer Me­lis­sa Biggs Brad­ley te­gen

De aan­lei­ding

„Bij Bloom­berg hou­den we van rei­zen, en we wil­len ze­ker we­ten dat we het goed doen”, schrijft het fi­nan­ci­ë­le pers­bu­reau. Het vraagt „glo­be­trot­ters uit al­ler­lei luxe-ge­bie­den” daar­om met eni­ge re­gel­maat naar hun „voor­aan­staan­de ad­vie­zen”.

De Ame­ri­kaan­se on­der­ne­mer Me­lis­sa Biggs Brad­ley, vier maan­den per jaar on­der­weg, ver­tel­de dat ze niet meer in het vlieg­tuig eet. De op­rich­ter van ‘luxe reis­bu­reau’ In­dag­are (slo­gan: ‘Het ge­hei­me wa­pen van de 1 pro­cent’), eet een paar uur voor­dat ze de lucht in­gaat, daar­na drinkt ze „wa­ter, heel veel wa­ter”, tot ze weer met bei­de be­nen op de grond staat. „Op gro­te hoog­te stopt je spijs­ver­te­ring vol­le­dig met wer­ken”, zegt ze. „Ie­mand ver­tel­de dat het ver­ge­lijk­baar is met on­der nar­co­se gaan. Dus als je uit het vlieg­tuig komt, moet je spijs­ver­te­ring vol­le­dig her­star­ten. Je li­chaam moet veel har­der wer­ken en daar­door voel je je moe.”

Waar is het op ge­ba­seerd?

Niet op on­der­zoek, maar op er­va­ring. „Ik heb er met veel ste­war­des­sen over ge­praat”, zegt Brad­ley in het ar­ti­kel. Haar nieu­we reis­rou­ti­ne be­gon tien jaar ge­le­den, na de „des­tijds lang­ste vlucht ter we­reld”; 17 uur van Singapo­re naar New York. Een ste­war­dess van Singapo­re Air­li­nes ver­tel­de haar dat niet eten op lan­ge vluch­ten het ge­heim te­gen jet­lags is.

En, klopt het?

Hoog­le­raar neu­ro­gas­tro-en­te­ro­lo­gie en mo­to­riek An­dré Smout (AMC) re­a­geert stel­lig. „Ui­ter­aard is de uit­spraak dat de spijs­ver­te­ring tij­dens het vlie­gen stil­staat on­zin”, mailt hij. „Zo­als ie­der­een die wel eens vliegt kan con­sta­te­ren, wordt er in vlieg­tui­gen flink ge­ge­ten en ge­dron­ken en maar zel­den ge­braakt.” Het vlie­gend per­so­neel van KLM eet ge­woon tij­dens de vlucht, be­aamt Maya Dries- sen, arts in­ter­na­ti­o­nal me­di­cal ad­vi­ce bij KLM He­alth Ser­vi­ces.

„In de reis­tips op Bloom­berg lo­pen twee ver­ha­len door el­kaar”, zegt lui­te­nant-ko­lo­nel Ted Meeuw­sen, lucht- en ruim­te­vaart­fy­si­o­loog van het Cen­trum voor Mens en Lucht­vaart van de Ko­nink­lij­ke Lucht­macht. Ste­war­des­sen eten soms wel­licht wei­nig aan boord van een lan­ge vlucht, zegt hij. „Niet om­dat ze zich zor­gen om hun spijs­ver­te­ring ma­ken, maar om­dat ze of­wel in een Ne­der­lands ee­t­rit­me wil­len blij­ven of al­vast in die van de plaats van be­stem­ming.” Een po­ging om een jet­lag „te tac­ke­len. Dat moet je echt los zien van de dis­cus­sie over spijs­ver­te­ring.”

Maar een vlieg­reis heeft na­tuur­lijk wel de­ge­lijk in­vloed op het li­chaam. Vlie­gen komt over­een met een ver­blijf op 1.600 tot 2.000 me­ter hoog­te. Gas­sen zet­ten daar­door uit, ook in de dar­men. Smout: „Gas in het maag­darm­ka­naal zal bij da­len­de lucht­druk uit­zet­ten en bij te­rug­keer naar nor­ma­le druk weer krim­pen.” Pas­sa­giers kun­nen win­de­rig wor­den, of moe­ten boe­ren. De hoog­te zorgt ook voor „een mild zuur­stof­te­kort in de ca­bi­ne”, zegt Meeuw­sen. „Daar word je loom en moe van.” Bo­ven­dien: „Ga maar eens acht uur lang stil op een stoel zit­ten. Ook dat maakt je suf.”

Maar dat op­ge­bla­zen of lo­me ge­voel is niet te voor­ko­men door te vas­ten. Meeuw­sen: „Dat zou ik nooit aan­ra­den. Je hebt brand­stof no­dig om te pres­te­ren.” Dries­sen van de KLM ad­vi­seert kool­zuur­hou­den­de dran­ken te mij­den om een op­ge­bla­zen ge­voel zo veel mo­ge­lijk te voor­ko­men. „Dat ad­vies geldt niet voor voed­sel.”

Con­clu­sie

Door de la­ge­re druk aan boord zet­ten gas­sen in het li­chaam uit. Maar de spijs­ver­te­ring komt niet tot stil­stand. We be­oor­de­len de stel­ling als on­waar. Ro­my van der Poel Ook een be­we­ring zien langs­ko­men die je ge­checkt wilt zien? Mail nrc­checkt@nrc.nl of tip via Twit­ter met de hashtag #nrc­checkt

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.