Im­pas­se bij Brexit, ‘no deal’ dreigt nu

De on­der­han­de­lin­gen over de Brit­se exit uit de EU zijn vast­ge­lo­pen, on­der meer over fi­nan­ci­ë­le ver­plich­tin­gen. Dat is niet al­leen tactiek. Vol­gens EU-man Bar­nier wil­len de Brit­ten eer­de­re toe­zeg­gin­gen van pre­mier May ‘niet con­cre­ti­se­ren’

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Door on­ze cor­res­pon­den­ten Stép­ha­ne Alon­so en Mel­le Gar­scha­gen

Nu de Brexiton­der­hanBRUSSEL/LON­DEN. de­lin­gen zijn vast­ge­lo­pen wordt in Lon­den en Brus­sel de vraag ge­steld: hoe nu ver­der? Don­der­dag­avond te­le­fo­neer­de ‘Eu­ro­pees pre­si­dent’ Do­nald Tusk met de Brit­se pre­mier The­re­sa May. En in de Brit­se po­li­tiek groeit de be­zorgd­heid: op­po­si­tie­par­tij La­bour riep de re­ge­ring op als nood­maat­re­gel een ex­tra ron­de on­der­han­de­lin­gen te plan­nen.

Dat de ge­sprek­ken zou­den vast­lo­pen, hing al we­ken in de lucht. Het was dan ook geen ver­ras­sing dat EU-on­der­han­de­laar Mi­chel Bar­nier en zijn Brit­se te­gen­pool Da­vid Da­vis na af­loop van de vijf­de ge­spreks­ron­de don­der­dag weer langs el­kaar heen spra­ken. Bar­nier sprak van „een im­pas­se”. Da­vis riep EUlei­ders op het on­der­han­de­lings­man­daat van de Frans­man „te ver­soe­pe­len” om ook over de toe­kom­sti­ge han­dels­re­la­tie te pra­ten.

De im­pas­se is deels tactiek. De ge­sprek­ken over de Brit­se eind­af­re­ke­ning zijn een ze­ro­sum ga­me en dus hard tot het bit­te­re eind. Tij­dens haar re­cen­te toe­spraak in het Ita­li­aan­se Flo­ren­ce op­per­de pre­mier May dat er een twee­ja­ri­ge tran­si­tie­pe­ri­o­de moet ko­men en dat het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk tot het ein­de daar­van aan zijn ver­plich­tin­gen zal blij­ven vol­doen. Vol­gens Bar­nier wil­den de Brit­se on­der­han­de­laars de­ze week „niet con­cre­ti­se­ren” wat May voor ogen heeft.

Twee keer zo ramp­za­lig voor Ne­der­land

Het dis­puut gaat er­over dat de Brit­se ver­plich­tin­gen door­lo­pen tot ver na 2021. EU­di­plo­ma­ten schat­ten dat tot dat jaar nog maar 25 tot 30 pro­cent van de Brit­se open­staan­de re­ke­ning vol­daan zal zijn. Vol­gens Bar­nier is het na­ko­men ook een kwes­tie van we­zen­lijk ver­trou­wen.

Toch is de im­pas­se meer dan dan the­a­ter. Er is wei­nig voor­uit­gang op de dos­siers waar wél een ge­meen­schap­pe­lijk be­lang is, zo­als het ga­ran­de­ren van de rech­ten van EU-bur­gers in het VK en vi­ce ver­sa, en de Ier­se grens. Daar­van zeg­gen de Brit­ten dat voor­uit­gang mo­ge­lijk is als de toe­kom­sti­ge han­dels­re­la­tie aan bod komt, aan­ge­zien die het dou­a­ne­re­gime op de grens be­paalt.

De EU-lan­den zijn eens­ge­zind. De vraag is of dit zo blijft. Zo zit Ne­der­land an­ders in de­ze kwes­tie dan lan­den met aan­zien­lijk min­der gro­te han­dels­be­lan­gen. De Ra­bo­bank voor­spel­de don­der­dag dat een har­de Brexit twee keer zo ramp­za­lig voor Ne­der­land kan uit­pak­ken als eer­der ge­dacht.

Het be­roep dat Da­vis doet op EU-lei­ders lijkt er­op ge­richt om het slui­ten van de rij­en te ver­bre­ken. De kans dat dit nu lukt, is klein. Uit ge­lek­te stuk­ken blijkt voor­als­nog dat EUlei­ders de con­clu­sie van Bar­nier over­ne­men en vol­gen­de week tij­dens een EU-top het dos­sier ‘toe­kom­sti­ge han­dels­re­la­tie’ door­schui­ven naar de­cem­ber. May zal na die top met le­ge han­den huis­waarts ke­ren.

Ze kan zich die te­gen­slag niet per­mit­te­ren. Haar po­li­tie­ke kre­diet is niet al­leen on­vol­doen­de om in Brus­sel com­pro­mis­sen te slui­ten, haar pre­mier­schap hangt na het ge­stun­tel op het par­tij­con­gres aan een zij­den draad. Te­vens kampt zij met een de­cen­nia-oud eu­vel: ver­deeld­heid die is aan­ge­wak­kerd door een eu­ro­scep­tisch smal­deel bin­nen de To­ries. Het idee van Da­vid Ca­me­ron dat die ru­zie kon wor­den be­slecht met een Brexit-re­fe­ren­dum, bleek een ver­gis­sing. Brexit heeft de Con­ser­va­tie­ven die­per ver­deeld, met nu als twist­punt hóé de Brit­ten de EU ver­la­ten. „Het ge­volg is dat EU-lei­ders niet we­ten of de uit­spra­ken van May wel door haar par­tij en mi­nis­ters­ploeg wor­den ge­steund”, zegt Keir St­ar­mer, de ‘scha­duw­mi­nis­ter’ van La­bour voor Brexit­za­ken, te­gen en­ke­le bui­ten­land­se jour­na­lis­ten.

St­ar­mer waar­schuwt dat de EU er­voor moet wa­ken de zwal­ken­de Brit­se re­ge­ring uit te bui­ten. „Als de EU zich te agres­sief op­stelt, zal dat in het VK lei­den tot een ster­ke­re roep de EU zon­der deal te ver­la­ten. Daar wordt nie­mand be­ter van.”

Toch dringt dat sce­na­rio zich op. In Brus­sel zei mi­nis­ter Da­vis dat Lon­den 250 mil­joen pond op­zij zet om no deal voor te be­rei­den. „We stre­ven er niet naar, maar we ma­ken over­al plan­nen voor.” Bar­nier waar­schuw­de dat „geen deal een heel slech­te deal” zou zijn, maar dat de EU „klaar zal staan om al­le even­tu­a­li­tei­ten het hoofd te bie­den”.

Brit­ten zet­ten 250 mil­joen pond op­zij voor een

no deal - sce­na­rio: ‘We ma­ken over­al plan­nen voor’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.