Ste­de­lijk on­der­zoekt ne­ven­ac­ti­vi­tei­ten di­rec­teur

Di­rec­teur Ruf van Ste­de­lijk Mu­se­um heeft een ei­gen bv voor kun­st­ad­vies. Ruf geeft ook bruik­leen­ge­vers van het mu­se­um ad­vies. Op lijst ne­ven­ac­ti­vi­tei­ten in jaar­ver­slag van Ste­de­lijk ont­breekt Rufs ad­vies­fir­ma

NRC Handelsblad - - In het nieuws - Door on­ze re­dac­teu­ren Daan van Lent en Ar­jen Rib­bens Re­a­ge­ren: on­der­zoek@nrc.nl

Naast haar baan als arAMSTERDAM. tis­tiek di­rec­teur van het Ste­de­lijk Mu­se­um Am­ster­dam runt Be­a­trix Ruf een kun­st­ad­vies­be­drijf. De­ze be­slo­ten ven­noot­schap, Cur­rent­mat­ters, maak­te in Rufs eer­ste vol­le­di­ge jaar als di­rec­teur van het Ste­de­lijk, in 2015, een winst van ten min­ste 437.306 eu­ro. Dat blijkt uit het jaar­ver­slag dat bij de Ka­mer van Koop­han­del is ge­de­po­neerd.

Ruf en het Ste­de­lijk wil­len geen vra­gen over de bv en mo­ge­lij­ke be­lan­gen­ver­stren­ge­ling be­ant­woor­den. Ver­schil­len­de van de pri­va­te par­tij­en die Ruf ad­vi­seert, fun­ge­ren re­gel­ma­tig als bruik­leen­ge­ver van kunst­wer­ken in het Ste­de­lijk.

Fer­di­nand Grap­per­haus, sinds be­gin de­ze maand voor­zit­ter van de raad van toe­zicht van het Ste­de­lijk, heeft NRC wel een ver­kla­ring ge­stuurd. Daar­in zegt hij de af­spra­ken die zijn voor­gan­ger met Ruf over haar ne­ven­ac­ti­vi­tei­ten maak­te „de ko­men­de we­ken zorg­vul­dig te wil­len eva­lu­e­ren”. Grap­per­haus wil ook „de wij­ze waar­op aan de af­spra­ken uit­voe­ring is ge­ge­ven de ko­men­de we­ken zorg­vul­dig toet­sen”.

De toen­ma­li­ge voor­zit­ter, Alexan­der Rib­bink, sprak in 2014 met Ruf af dat zij een aan­stel­ling kreeg voor een vol­le­di­ge werk­week met een sa­la­ris con­form de Wet nor­me­ring top­in­ko­mens (maxi­maal 181.000 eu­ro). Haar ne­ven­ac­ti­vi­tei­ten mocht ze voort­zet- ten, mits die in haar vrije tijd zou­den ge­beu­ren en niet zou­den af­doen aan haar baan als di­rec­teur.

In het jaar­ver­slag van 2016 meldt Ruf twin­tig ne­ven­ac­ti­vi­tei­ten in tien lan­den. Voor de helft be­treft het ju­ry­lid­maat­schap­pen. Op de lijst ont­breekt haar ad­vies­be­drijf Cur­rent­mat­ters. Ook mist de Zwit­ser­se uit­ge­ver Rin­gier, voor wie Ruf vol­gens of­fi­ci­ë­le do­cu­men­ten werkt ver­richt.

Vol­gens het Am­ster­dam­se raads­lid Mar­cel van den Heu­vel (D66) had de bv van Ruf ver­meld moe­ten wor­den in het jaar­ver­slag van het mu­se­um. „Rom­me­len, niet trans­pa­rant zijn, dat schaadt het in­ter­na­ti­o­na­le ima­go van het Ste­de­lijk.” Het raads­lid was in 2014 be­trok­ken bij het ma­ken van af­spra­ken over trans­pa­ran­tie van be­stuur in het Ste­de­lijk.

Van den Heu­vel noemt het „ir­re­ëel” dat een mu­se­um­di­rec­teur in haar vrije tijd zo­veel ne­ven­ac­ti­vi­tei­ten heeft. „Een goed­be­taal­de ad­vi­seur ver­dient 2.000 eu­ro per dag. Dat be­te­kent dat Ruf min­stens twee­hon­derd da­gen ad­vies­werk heeft ge­daan naast haar vol­tijds­baan.” Van den Heu­vel gaat vra­gen stel­len aan de wet­hou­der. Rib­bink wil geen vra­gen be­ant­woor­den over zijn af­spra­ken met Ruf.

Re­cent raak­ten Ruf en het Ste­de­lijk een paar keer in op­spraak. Van een Zwit­ser­se ken­nis leen­de de ar­tis­tiek di­rec­teur een naar la­ter bleek val­se Mondri­aan. Aan een an­de­re ken­nis van Ruf, de Duit­se ver­za­me­laar Thomas Borg­mann, be­taalt het mu­se­um 1,5 mil­joen eu­ro voor ze­ven kunst­wer­ken. Die stil­ge­hou­den aan­koop bleek een voor­waar­de voor een gro­te schen­king. De gift be­staat ove­ri­gens niet uit 600 wer­ken, zo­als het mu­se­um het pre­sen­teer­de, maar uit een stuk min­der dan 200 kunst­wer­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.