Scot­land Yard en po­li­tie New York be­kij­ken mis­bruik Wein­stein

NRC Handelsblad - - In het nieuws -

Zo­wel in Lon­den als in New York is de AM­STER­DAM. po­li­tie een on­der­zoek be­gon­nen naar film­pro­du­cent Har­vey Wein­stein, na­dat hij de laat­ste da­gen door ver­schil­len­de ac­tri­ces en mo­del­len be­schul­digd is van sek­su­eel mis­bruik. Scot­land Yard zei te­gen The Gu­ar­di­an dat er één be­schul­di­ging te­gen Wein­stein is bin­nen­ge­ko­men. Vol­gens The New York Ti­mes maakt Wein­stein zich al zo’n der­tig jaar schul­dig aan het aan­ran­den en sek­su­eel in­ti­mi­de­ren van vrou­we­lij­ke werk­ne­mers en ac­tri­ces. In ten min­ste acht ge­val­len heeft hij een fi­nan­ci­ë­le re­ge­ling ge­trof­fen. De Fran­se uit­ge­ver Ha­chet­te maak­te don­der­dag be­kend de im­print van Wein­stein Books stop te zet­ten. Bij Ama­zon.com is don­der­dag het hoofd van de film- en te­le­vi­sie­doch­ter Roy Pri­ce op non­ac­tief ge­steld na een be­schul­di­ging van sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.