Ook Dol­de­na­ren on­rus­tig, on­li­ne pe­ti­tie mas­saal ge­te­kend

In­wo­ners van Den Dol­der wa­ren ge­wend om te gaan met pa­ti­ën­ten van ggz­kli­niek Al­trecht. Maar nu heerst er on­dui­de­lijk­heid.

NRC Handelsblad - - In het nieuws - Door on­ze redacteur

Sjoerd Klum­pe­naar

Hoe kon het ge­beu­ren dat Mi­chael P., een ver­oor­deeld ze­den­de­lin­quent met een lan­ge ge­van­ge­nis­straf, zon­der be­ge­lei­ding het ter­rein van ggz-in­stel­ling Al­trecht Aven­tu­rijn kon ver­la­ten?

Na de vondst van het li­chaam van An­ne Fa­ber kon­dig­de de­mis­si­o­nair mi­nis­ter Stef Blok (Vei­lig­heid en Jus­ti­tie, VVD) don­der­dag­avond een on­der­zoek naar de fo­ren­sisch psy­chi­a­tri­sche kli­niek in Den Dol­der aan. Het zal uit­ge­voerd wor­den door twee dien­sten: de In­spec­tie Vei­lig­heid en Jus­ti­tie en de In­spec­tie Ge­zond­heids­zorg en Jeugd.

Los daar­van eist een groot aan­tal Ne­der­lan­ders een on­der­zoek naar „het fa­lend rechts­sys­teem in de zaak Mi­chael P.”, via een on­li­ne pe­ti­tie van „een moe­der met drie doch­ters”. De pe­ti­tie, ge­richt aan pre­mier Rut­te, mi­nis­ter Blok en Al­trecht, was de­ze vrij­dag te­gen het mid­dag­uur al bij­na 150.000 keer ge­te­kend.

Ook in Den Dol­der zelf heb­ben veel men­sen vra­gen. Bij­voor­beeld me­vrouw De Jong, die na­bij de kli­niek woont. „Ik woon al 57 jaar in Den Dol­der, maar word hier toch on­ge­rust van. Ik dacht dat al­leen pa­ti­ën­ten met een ver­sla­ving bui­ten vrij moch­ten rond­lo­pen, of die op een an­de­re ma- nier met zich­zelf in de knoop za­ten. Maar dat ze hier zwa­re cri­mi­ne­len ge­woon van het ter­rein la­ten en toe­stem­ming ge­ven in een au­to te stap­pen, dat is een eng idee.”

Woens­dag ont­ving bur­ge­mees­ter Koos Jans­sen om­wo­nen­den en on­der­ne­mers met de­zelf­de zor­gen. Uit het ver­slag van de avond blijkt dat er veel on­dui­de­lijk­heid is over wat voor pa­ti­ën­ten er bij Al­trecht wo­nen, en waar­om er een ver­oor­deel­de cri­mi­neel vrij in het dorp kon rond­lo­pen. En als ze dan het ter­rein mo­gen ver­la­ten, hoe wor­den ze dan be­ge­leid? Dra­gen ze en­kel­ban­den? De vra­gen zul­len bin­nen­kort wor­den be­ant­woord, zegt de bur­ge­mees­ter. Om­wo­nen­de kli­niek Al­trecht De Aven­tu­rijn is een van de zorglo­ca­ties op het ter­rein van Al­trecht. Het com­plex ligt ver­scho­len in het bos en wordt door een au­to­weg ge­schei­den van de woon­wijk in het dorp. Een smal­le voet­gan­gers­brug over de weg leidt naar het bos­pad, maar wie daar naar­toe wil wordt te­gen­ge­hou­den door twee be­vei­li­gers; ook Al­trecht blijkt maat­re­ge­len te heb­ben ge­trof­fen. „U mag hier niet ver­der in ver­band met het on­der­zoek. Me­dia? Die la­ten we er al he­le­maal niet door.”

Op het dorps­plein is het rus­tig. Al- leen aan de om­stan­ders is te mer­ken dat er een gro­te ggz-in­stel­ling in de buurt ligt. Op een bank­je voor de bak­ker zit een man met een fles­je wa­ter en twee blik­ken bier. Hij lacht en roept iets on­ver­staan­baars naar voor­bij­gan­gers. Van een pas­se­ren­de jon­gen krijgt de man een si­ga­ret en een vrien­de­lij­ke ‘boks’ ter be­groe­ting. In het dorps­ca­fé is de ver­mis­sing van An­ne Fa­ber het ge­sprek van de dag, maar nie­mand wil vra­gen be­ant­woor­den.

An­ge­la Jong­bloed loopt met hond en kin­der­wa­gen het spoor over, en heeft wel tijd om te pra­ten. Ze woont in de nieuw­bouw­wijk Dui­ven­horst, die naast het spoor grenst aan het Al­trecht-ter­rein. Van­uit haar slaap­ka­mer kijkt ze uit op het bos waar het com­plex ligt. „Je gaat er on­be­wust toch an­ders naar kij­ken. Mijn man laat nu ’s och­tends de hond uit in het bos in plaats van dat ik dat doe. Maar ver­der le­ven we ge­woon door. Je moet wel, het is toch je thuis hier.”

„Al­trecht en de Re­mia-fa­briek. Dat is Den Dol­der”, zegt Jong­bloed. Ze zegt ‘de be­wo­ners’ van Al­trecht goed te ken­nen. „Het over­gro­te deel van de be­wo­ners van Al­trecht heeft een psy­chi­sche aan­doe­ning of is ver­slaafd, en zit er niet om­dat ze een zwaar mis­drijf heb­ben be­gaan. Dat is wel be­lang­rijk om je te re­a­li­se­ren. We wil­len hen toch weer te­rug de maat­schap­pij in hel­pen.”

Jong­bloed be­gon een ini­ti­a­tief om sa­men met buurt­be­wo­ners en be­wo­ners van Al­trecht om de buurt op te knap­pen. „Het plan was om perk­jes aan te leg­gen en klimop te snoei­en. Ik hoop dat dat het er na al de­ze com­mo­tie nog van komt”, ver­zucht ze.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.