‘In­ves­te­rin­gen in jus­ti­tie niet ge­noeg’

In 2021 geeft het ka­bi­netRut­te III 200 mil­joen eu­ro min­der uit aan vei­lig­heid dan nu. Ter­wijl dat nu juist een speer­punt zou wor­den. Of­fi­cie­ren van jus­ti­tie moe­ten soms ei­gen­han­dig dos­siers van dui­zen­den pa­gi­na’s ko­pi­ë­ren

NRC Handelsblad - - Binnenland - Door on­ze redacteur

Mark Lie­vis­se Adri­aan­se

Na ja­ren van be­zui­ni­gin­gen moest Rut­te III het ka­bi­net wor­den dat ex­tra ging in­ves­te­ren in vei­lig­heid. Dat doet het – al­thans, ogen­schijn­lijk.

Want hoe­wel het nieu­we ka­bi­net van VVD, CDA, D66 en Chris­tenU­nie de ko­men­de vier jaar in to­taal 1,7 mil­jard eu­ro in­ves­teert in vei­lig­heid, draait het de door Rut­te II (VVD en Pv­dA) in­ge­zet­te be­zui­ni­gin­gen niet te­rug, zo blijkt uit het re­geer­ak­koord. Daar­door geeft het ko­men­de ka­bi­net in 2021 aan het mi­nis­te­rie van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie 200 mil­joen eu­ro min­der uit dan nu het ge­val is, al­dus het Cen­traal Plan­bu­reau.

En dat is een groot pro­bleem, zeg­gen zes be­trok­ken met wie NRC sprak. De es­sen­tie van hun kri­tiek: er zijn te wei­nig men­sen om het werk te doen en er is te wei­nig geld om on­der an­de­re dat pro­bleem op te los­sen. Dat is de stand bij de po­li­tie, het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) en de recht­spraak (de zo­ge­noem­de straf­recht­ke­ten) na ja­ren van be­zui­ni­gin­gen.

Ook jus­ti­tie­me­de­wer­kers kla­gen: er zijn te wei­nig of­fi­cie­ren van jus­ti­tie waar­door de werk­druk hoog is, on­der­zoe­ken lang du­ren en de kwa­li­teit van strafei­sen af­neemt. Of­fi­cie­ren van jus­ti­tie zou­den bo­ven­dien te wei­nig tijd aan za­ken kun­nen be­ste­den; ze moe­ten soms ei­gen­han­dig dos­siers van dui­zen­den pa­gi­na’s ko­pi­ë­ren.

Te wei­nig agen­ten

En bij de po­li­tie zijn te wei­nig agen­ten. Zo is maar 90 pro­cent van de be­schik­ba­re po­si­ties voor wijk­agen­ten be­zet, schreef het mi­nis­te­rie van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie vo­rig jaar aan de Twee­de Ka­mer. Daar­door wordt niet vol­daan aan de norm die is af­ge­spro­ken bij de vor­ming van de Na­ti­o­na­le Po­li­tie: één agent per vijf­dui­zend in­wo­ners.

Om meer wijk­agen­ten aan te kun­nen trek­ken, wil het ka­bi­net struc­tu­reel 267 mil­joen eu­ro ex­tra in­ves­te­ren, staat in het de­ze week ge­pre­sen­teer­de re­geer­ak­koord. Van dat geld moe­ten er bij de Na- ti­o­na­le Po­li­tie ook meer re­cher­cheurs ko­men.

Ook komt er meer geld voor ‘ca­pa­ci­teit in de straf­recht­ke­ten’; of­fi­cie­ren van jus­ti­tie, grif­fiers in recht­ban­ken, me­de­wer­kers bij het OM. De ko­men­de vier jaar gaat het om in to­taal 50 mil­joen eu­ro. Bo­ven­dien komt er een pot­je waar­in een­ma­lig 100 mil­joen eu­ro wordt ge­stort om on­der­mij­ning – de ver­men­ging van on­der- en bo­ven­we­reld – te be­strij­den. Een deel daar­van gaat naar het OM, dat met een spe­ci­a­le ‘On­der­mij­nings­wet’ bo­ven­dien mak­ke­lij­ker zijn werk moet gaan doen, zo is het plan.

Struc­tu­reel 1 mil­jard meer

Maar vraag het aan agen­ten, ad­vo­ca­ten en jus­ti­tie­me­de­wer­kers, en zij zeg­gen: het is veel te wei­nig geld. Voor­zit­ter Jan Struijs van de Ne­der­land­se Po­li­tie­bond (NPB): „Er moet ei­gen­lijk struc­tu­reel 1 mil­jard eu­ro bij om de po­li­tie haar werk be­ter te la­ten doen.”

Vol­gens hem kan de po­li­tie te wei­nig de wij­ken in en zijn di­gi­ta­le in­for­ma­tie­sys­te­men zo oud dat veel op­spo­rings­in­for­ma­tie niet goed of he­le­maal niet ver­werkt kan wor­den. „Er is de laat­ste ja­ren veel weg­be­zui­nigd. Wat er nu bij­komt, is een drup­pel op een gloei­en­de plaat.”

Daar is Mar­cel Smit, voor­zit­ter van jus­ti­tie­vak­bond Ju­vox, het mee eens. „Het is een aar­di­ge im­puls. Maar bij het OM wordt al ja­ren te­gen de sta­pels pa­pier op ge­werkt. Om be­ter op te kun­nen spo­ren, en daar­door ook be­ter te kun­nen ver­vol­gen, is veel meer geld no­dig.” Een paar mil­jard is waar hij aan denkt.

Het vei­lig­heids­be­leid van Rut­te III is vol­gens de vak­bonds­be­stuur­ders voor­al een voort­zet­ting van het vo­ri­ge ka­bi­net. Dat komt, zeg­gen ze, door­dat de door Rut­te II in­ge­zet­te be­zui­ni­gin­gen niet wor­den te­rug­ge­draaid. Daar­door geeft het nieu­we ka­bi­net, on­danks de ex­tra in­ves­te­rin­gen, aan het ein­de van de ka­bi­nets­pe­ri­o­de in 2021 per sal­do 200 mil­joen eu­ro min­der uit aan vei­lig­heid dan nu het ge­val is.

Ook de vi­sie die uit het ak­koord spreekt, is ver­ge­lijk­baar met die van het vo­ri­ge ka­bi­net, zeg­gen be­trok­ke­nen. Hard voor wie het ge­zag tracht te on­der­mij­nen, of dat nou cri­mi­ne­len of ra­di­ca­len zijn.

Aar­di­ge plan­nen, zegt Jan Struijs van po­li­tie­bond NPB, maar wat komt er­van te­recht? „Het ex­tra geld is een stap­je in de goe­de rich­ting, maar niet ge­noeg.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.