Lau­ra H.: Mijn man wil­de een aan­slag ple­gen na te­rug­keer uit IS-ge­bied

NRC Handelsblad - - Binnenland -

Thomas Rueb

Ibra­him I., de man van ter­ro­ris­me­ver­dach­te Lau­ra H., wil­de in Ne­der­land of een an­der land een aan­slag ple­gen. Dat heeft Lau­ra H. don­der­dag ge­zegd tij­dens de eer­ste dag van haar pro­ces in de zwaar­be­vei­lig­de recht­bank in Rot­ter­dam. „Men­sen dood­schie­ten, dat vond hij het gaafst, want dat deed IS in film­pjes.”

Lau­ra H. (21) keer­de een jaar ge­le­den te­rug uit Irak, waar zij zich met echt­ge­noot en kin­de­ren had ge­ves­tigd in het ka­li­faat van Isla­mi­ti­sche Staat (IS). Nu staat zij in Rot­ter­dam te­recht op be­schul­di­ging van on­der meer deel­na­me aan een ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­tie. Het Open­baar Mi­nis­te­rie eis­te don­der­dag 35 maan­den cel­straf te­gen haar, waar­van 24 voor­waar­de­lijk. Ook om­vat de eis een ver­bod van twee jaar op con­tact met me­dia.

In 2015 was zij sa­men met haar man en twee klei­ne kin­de­ren uit- ge­reisd naar het ka­li­faat van IS. Al gauw kreeg ze spijt en scha­kel­de ze haar va­der in om haar te hel­pen ont­snap­pen.

„Ibra­him wil­de wel weg uit het ka­li­faat, maar niet te­rug naar Ne­der­land”, ver­klaar­de Lau­ra H. in de rechts­zaal. „Hij wil­de de ge­van­ge­nis niet in. Hij stond nog steeds ach­ter IS. Zijn groot­ste wens was om een aan­slag te ple­gen in Ne­der­land of een an­der Eu­ro­pees land. Soms had hij het over Tur­kije of Li­ba­non. Waar maak­te hem niet uit, denk ik.”

In ju­li 2016 deed Lau­ra H. sa­men met man en kin­de­ren een vlucht­po­ging. Ibra­him raak­te daar­bij ge- wond en bleef ach­ter in het grens­ge­bied met Iraaks-Koer­dis­tan.

Of Ibra­him I. (28) nog leeft, is on­dui­de­lijk. In mei dook een film­pje op, ge­scho­ten in de Iraak­se stad Mo­sul, van door mi­li­ties ge­van­gen­ge­no­men IS-strij­ders. Een van hen werd aan­van­ke­lijk door zijn fa­mi­lie her­kend als Ibra­him. La­te­re film­pjes ver­oor­zaak­ten weer twij­fel daar­aan. Het Ne­der­land­se con­su­laat in Er­bil pro­beert al maan­den be­ves­ti­ging te krij­gen van de iden­ti­teit van de strij­der op het film­pje. Dat is nog niet ge­lukt, zegt een woord­voer­der.

Lau­ra H. is de eer­ste Ne­der­land­se vrouw die naar IS ging en daar­voor nu voor de rech­ter staat. Naar schat­ting ver­blij­ven nog tien­tal­len Ne­der­land­se vrou­wen, vaak met kin­de­ren, in het klei­ne ge­bied dat nog in han­den is van IS. Het nieu­we ka­bi­net in Den Haag wil te­rug­keer­ders lan­ger gaan vast­hou­den, vol­gens het de­ze week ge­pre­sen­teer­de re­geer­ak­koord.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.