17

NRC Handelsblad - - Binnenland -

pro­cent van de pa­ti­ën­ten kreeg vo­rig jaar een maag­zuur­rem­mer van de huis­arts, het meest voor­ge­schre­ven ge­nees­mid­del. wa­pen draagt, moet je je woor­de­lijk­heid ken­nen.”

Joop H. zegt te­gen de rech­ter niet meer te we­ten waar­om hij acht keer op de weg­rij­den­de Mer­ce­des schoot. Door de span­ning en angst van het mo­ment is er een gat in zijn ge­heu­gen, kort na het eer­ste schot. Wat hij nog wel weet: de blik van de be­stuur­der die zijn stuur vast­pak­te en zich „klaar­maak­te voor een aan­rij­ding”.

Vol­gens Frank Ko­nings­veld, ad­vo­caat van H., had de agent maar drie of vier se­con­den tijd om te be­slis­sen of en hoe vaak hij zou schie­ten. „Dat is zo wei­nig, dan heb je men­se­lij­ker­wijs geen kans om rus­tig na te den­ken.”

Dat ziet het Open­baar Mi­nis­te­rie an­ders. Joop H. had niet zijn héle wa­pen hoe­ven leeg­schie­ten. Van­daar de strafeis: schul­dig­ver­kla­ring aan po­ging tot dood­slag, zon­der straf.

Wordt H. daar­voor ver­oor­deeld, dan be­kijkt de po­li­tie of dat ge­vol­gen heeft voor zijn func­ti­o­ne­ren, zegt een woord­voer­der.

Uit­spraak over twee we­ken.

Re­geer­ak­koord

ver­ant-

Bram End­e­dijk In het be­klaag­den­bank­je van de Breda­se recht­bank zit agent Joop H. De po­li­tie­man, ge­kleed in uni­form, is van­daag ver­dach­te. Al drie jaar wacht hij op de­ze dag, de dag van zijn zit­ting. „Het is de om­ge­keer­de we­reld”, ver­telt hij aan de...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.