Bu­ren af­ge­brand ca­si­no kun­nen vijf we­ken huis niet in

NRC Handelsblad - - Binnenland -

De sloop van het on­langs af­ge­bran­de pand van Hol­land Ca­si­no in Gro­nin­gen gaat tot wel zes maan­den du­ren. Ze­ker in de eer­ste we­ken le­vert dat mo­ge­lijk ge­vaar­lij­ke si­tu­a­ties op, om­dat de­len van de ge­vel kun­nen in­stor­ten en de brok­stuk­ken om­lig­gen­de pan­den kun­nen ra­ken. Dat heeft de ge­meen­te don­der­dag aan om­wo­nen­den la­ten we­ten, schrijft Dag­blad van het Noor­den.

Voor de be­wo­ners van zes na­bij­ge­le­gen pan­den heeft dat flin­ke ge­vol­gen: zij kun­nen on­ge­veer vijf we­ken lang hun huis niet in. Voor an­de­re om­wo­nen­den gaat het om een pe­ri­o­de van en­ke­le da­gen tot twee we­ken, meldt een woord­voer­der van de ge­meen­te aan de krant.

In de twaalf pan­den rond de ves­ti­ging van Hol­land Ca­si­no wo­nen vijf­tig men­sen. Zij krij­gen in de pe­ri­o­de dat ze el­ders on­der­dak moe­ten zoe­ken een ver­goe­ding van de ge­meen­te en het ca­si­no. De sloop van het ge­bouw be­gint op 23 ok­to­ber.

De ves­ti­ging van Hol­land Ca­si­no in de Gro­ning­se bin­nen­stad brand­de eind au­gus­tus vol­le­dig af. Hoe dat heeft kun­nen ge­beu­ren, is nog al­tijd niet dui­de­lijk. Door de slech­te staat van het ge­bouw is het vol­gens de ge­meen­te de vraag of de oor­zaak über­haupt nog kan wor­den ach­ter­haald. Bur­ge­mees­ter Pe­ter den Oud­sten liet eind vo­ri­ge maand we­ten dat het pand aan al­le brand­vei­lig­heids­ei­sen vol­deed. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.