ON­DER­TUS­SEN IN In Jus­ti­tie­pa­leis la­gen ou­de be­wijs­stuk­ken let­ter­lijk weg te rot­ten

NRC Handelsblad - - Buitenland - Anouk van Kam­pen

Het 19de eeuw­se ge­bouw is er „bij­na hal­lu­ci­nant” aan toe. De op­slag­plek is woens­dag ge­slo­ten. at het Jus­ti­tie­pa­leis in Brus­sel on­der­houd be­hoeft, zal nie­mand zijn ont­gaan die het door ver­vui­ling zwart­ge­bla­ker­de ge­rechts­ge­bouw de af­ge­lo­pen 28 jaar zag. Zo lang staat het ge­bouw al in de stei­gers. De stei­gers wa­ren on­langs zelf ook aan res­tau­ra­tie toe. De si­tu­a­tie aan de bin­nen­kant is zo erg dat de op­slag­plek van het pa­leis sinds woens­dag ge­slo­ten is.

De kel­der van het 19de-eeuw­se ge­bouw, ooit het groot­ste ter we­reld, ligt vol met be­wijs­stuk­ken uit rechts­za­ken: mu­ni­tie, wa­pens, li­chaams­de­len op sterk wa­ter, Pi­cas­so’s en com­pu­ters – 12.000 vier­kan­te me­ter in to­taal. Voort­aan moet de Brus­sel­se po­li­tie dat be­wijs­ma­te­ri­aal el­ders be­wa­ren. De vei­lig­heid en ge­zond­heid van me­de­wer­kers staan op het spel, zegt Anouk De­ve­nyns, pers­rech­ter van de Ne­der­lands­ta­li­ge Brus­sel­se recht­bank. Na­dat op maan­dag het Frans­ta­li­ge deel be­sloot de op­slag­plaats te slui­ten, volg­de haar deel dins­dag.

De si­tu­a­tie in de op­slag­ruim­tes is „bij­na hal­lu­ci­nant”, zegt De­ve­nyns. In een van de ruim­tes zou het hout vol­le­dig ver­rot zijn en een stuk van het pla­fond in­ge­stort. Er is wa­ter­scha­de, en er lo­pen rat­ten. Door schim­mel wor­den niet al­leen be­wijs­stuk­ken aan­ge­tast, maar zijn be­paal­de plek­ken nu ook en­kel toe­gan­ke­lijk met spe­ci­a­le kle­ding.

Eer­der dit jaar trok de hoog­ste rech­ter van Bel­gië aan de bel om­dat hij zich zor­gen maak­te over de hoe­veel­heid ex­plo­sief ma­te­ri­aal in de kel­ders. De recht­bank heeft flink meer mu­ni­tie en wa­pens lig­gen dan de be­doe­ling is, maar daar­voor zijn geen ex­tra vei­lig­heids­maat­re­ge­len ge­no­men, zei hoog­ste rech­ter Jean de Codt toen. Mi­li­eu­ver­gun­nin­gen ont­bre­ken al ja­ren, net als ca­me­ra­toe­zicht, sprink­lers en brand­we­ren­de deu­ren. Bo­ven­dien zijn de slo­ten te for­ce­ren.

Toch ver­an­dert er wei­nig. De ver­ant­woor­de­lij­ken zeg­gen aan de bel te heb­ben ge­trok­ken bij de mi­nis­ter, de fe­de­ra­le over­heids­dienst Jus­ti­tie en de ei­ge­naar van het ge­bouw. Er is ver­ga­derd, maar „con­cre­te op­los­sin­gen ko­men er niet op kor­te ter­mijn”, al­dus De­ve­nyns.

Ver­wij­der­de ex­plo­sie­ven

In ju­ni zijn wat ex­plo­sie­ven ver­wij­derd en ver­nie­tigd, maar dat stelt vol­gens De­ve­nyns „niks voor in ver­ge­lij­king met de in­stroom”. Er wordt al lan­ger ge­spro­ken over een an­de­re op­slag­plaats, maar daar is nog geen be­slis­sing over ge­no­men. „Dit is een nood­kreet”, zegt de pers­rech­ter. „We wil­len niet over­drij­ven of kla­gen, maar de ernst van de si­tu­a­tie moet wel in­ge­zien wor­den. We kun­nen toch niet wach­ten tot zich een ar­beids­on­ge­val voor­doet?” Ze hoopt dat de slui­ting van kor­te duur zal zijn. Als de op­los­sing maar niet zo lang op zich laat wach­ten als de ui­ter­lij­ke res­tau­ra­tie. De stei­gers zul­len vol­gens het laat­ste nieuws niet voor 2028 ver­dwe­nen zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.