Poe­tins cul­tuur­paus blijkt een char­la­tan met zijn proef­schrift

De his­to­ri­ci van Ho­ge At­tes­ta­tie­com­mis­sie ad­vi­se­ren doc­tors­ti­tel Med­in­ski te schrap­pen

NRC Handelsblad - - Buitenland -

De Rus­si­sche mi­nis­ter van Cul­tuur Med­in­ski dit voor­jaar op het Ro­de Plein in Mos­kou. Dis­ser­net, Dis­ser­net”, Oost-Eu­ro­pa-ex­pert Hu­bert Smeets werkt bij het ken­nis­cen­trum Raam op Rus­land. Hij schrijft om de week met redacteur ge­o­po­li­tiek Mi­chel Ker­res over de kan­te­len­de we­reld­or­de.

is­to­ri­cus-po­li­ti­cus dr. Vla­di­mir Med­in­ski (1970) en clas­si­cus dr. Ivan Ba­bit­ski (1979) de­len een stuk­je ge­schie­de­nis. De va­der van Med­in­ski dien­de als be­roeps­mi­li­tair in het Sov­jet­le­ger, dat Ts­je­chos­lo­wa­kije in au­gus­tus 1968 bin­nen­viel. De groot­va­der van Ba­bit­ski de­mon­streer­de toen op het Ro­de Plein te­gen die in­va­sie en ver­dween voor drie jaar in de ge­van­ge­nis

Een hal­ve eeuw la­ter ko­men de (klein)kin­de­ren el­kaar toe­val­lig te­gen in een zaak die gaat over aca­de­mi­sche mo­raal. Med­in­ski, sinds 2012 mi­nis­ter van Cul­tuur on­der pre­si­dent Poe­tin, blijkt een char­la­tan. Ook vol­gens zijn vak­ge­no­ten in de Ho­ge At­tes­ta­tie­com­mis­sie van Rus­land. Zijn dis­ser­ta­tie is na­me­lijk een pot­pour­ri van klink­kla­re on­zin en be­drog.

De­ze zaak is aan­ge­kaart door twee vak­his­to­ri­ci en Ba­bit­ski, een kracht ach­ter de web­si­te die pla­gi­aat in de Rus­si­sche aca­de­mi­sche en po­li­tie­ke we­reld on­der­zoekt.

In 2011 ver­de­dig­de Med­in­ski aan een par­ti­cu­lie­re uni­ver­si­teit in Mos­kou een proef­schrift waar­in hij wil­de aan­to­nen dat de wes­ter­se beeld­vor­ming van Rus­land, net als nu, in 15de tot 17de eeuw al vals was. Ba­bit­ski, ge­pro­mo­veerd in Flo­ren­ce, las de dis­ser­ta­tie. En viel van zijn stoel.

Zo be­weert Med­in­ski dat Rus­land „eer­der dan de Eu­ro­pe­a­nen” de hei­de­nen een halt heb­ben toe­ge­roe­pen. Hij doelt op de Slag bij het Snip­pen­veld. Rus­sen ver­sloe­gen daar in 1380 de Mon­go­len. Dat Ka­rel Mar­tel in 732 bij Poi­tiers de op­mars van de Mo­ren stop­te, kwam hem niet uit.

Of wat te den­ken van een pas­sa­ge over de kerk tij­dens Ivan de Ver­schrik­ke­lij­ke (1530-1584): „Bij de or­tho­doxen wa­ren al­le ker­ke­lij­ke boe­ken in het Rus­sisch ge­schre­ven. Bij de ka­tho­lie­ken en pro­tes­tan­ten wa­ren de hei­li­ge ge­schrif­ten in het La­tijn, dat de ge­lo­vi­gen niet ken­den.” Jam­mer voor Maarten Lu­ther, die in 1517 zijn stel­lin­gen juist in de volks­taal po­neer­de.

Med­in­ski’s me­tho­do­lo­gie is cu­ri­eus. Als een Eu­ro­pe­se bron meldt dat Rus­sen drin­ken, dan stelt hij sim­pel­weg dat dit een kwaad­aar­di­ge my­the is. Om­ge­keerd om­armt hij wel Rus­si­sche my­thes. Ze­ker uit de oor­log. Dan gaat het om „een hei­li­ge my­the waar­van je moet af­blij­ven”, om een „le­gen­de die in het be­wust­zijn van mil­joe­nen ma­te­ri­ë­le kracht” heeft ge­kre­gen.

Ook re­gel­recht be­drog lijkt in het spel. Med­in­ski re­fe­reert aan tien ar­ti­ke­len en vijf mo­no­gra­fie­ën van ei­gen hand. Maar de­ze vijf­tien ti­tels zijn ner­gens te vin­den, hoe­wel de wet re­gi­stra­tie eist.

Tot slot ge­ven de pro­mo­tor, drie op­po­nen­ten en acht­kop­pi­ge pro­mo­tie­com­mis­sie te den­ken. Nie­mand heeft zijn spo­ren ver­diend met on­der­zoek vóór de 19de eeuw. Elf van hen staan te boek als ken­ners van de 20ste eeuw en vijf als ex­perts in­za­ke de Com­mu­nis­ti­sche Par­tij van de Sov­jet-Unie. „Dit is geen slech­te dis­ser­ta­tie van een slech­te we­ten­schap­per, dit is ge­woon geen we­ten­schap”, zegt Ba­bit­ski thuis bij een kop thee.

De mi­nis­ter ver­de­digt zich ui­ter­aard te­gen de „werk­lo­zen van zo­als hij de klein­zoon van de dis­si­dent uit 1968 noemt. In een tv-in­ter­view zei hij: li­be­ra­le his­to­ri­ci „hou­den niet van mijn me­tho­do­lo­gie. Het na­ti­o­na­le be­lang van de staat is na­me­lijk mijn me­tho­do­lo­gie”. Eer­der schreef hij on­be­kom­merd or­wel­li­aans: „Wie het ver­le­den be­stuurt, be­stuurt de toe­komst”.

De his­to­ri­ci van de Ho­ge At­tes­ta­tie­com­mis­sie den­ken daar ech­ter toch an­ders toch over. Met 17 te­gen 3 stem­men en 1 ont­hou­ding ad­vi­seer­den zij vo­ri­ge week om Med­in­ski zijn doc­tors­ti­tel te ont­ne­men. Med­in­ski kan slechts ho­pen dat het pre­si­di­um van de­ze com­mis­sie vol­gen­de week de aan­be­ve­ling van de ex­perts om po­li­tie­ke re­de­nen als­nog in de prul­len­bak gooit. Wordt dus ver­volgd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.