Kill no­thing but ti­me

NRC Handelsblad - - Opinie -

De stel­ling in het ar­ti­kel over wil­de pad­de­stoe­len pluk­ken staat dat het voor kin­de­ren van be­lang zou zijn om hun lief­de voor de na­tuur te ont­wik­ke­len door het pluk­ken van le­ven­de na­tuur (in dit ge­val pad­de­stoe­len), wek­te mijn ver­ba­zing ( Is het pluk­ken van wil­de pad­de­stoe­len we duur­zaam?, 11/10). Be­ter lijkt het mij ze juist res­pect en lief­de voor de na­tuur bij te bren­gen vol­gens het cre­do van de Brit­se na­tuur­lief­heb­bers, na­me­lijk: „ Le­a­ve no­thing but foot­prints, ta­ke no­thing but pic­tu­res, kill no­thing but ti­me.” Op de si­te van de Wood­land Trust wordt zelfs aan­ge­ra­den om af­ge­val­len blad on­be­roerd te la­ten om het fra­gie­le bo­dem­le­ven niet te ver­sto­ren. Men hoeft niet iets te be­zit­ten om er­van te kun­nen ge­nie­ten. Mar­jo­lijn Bos Den Haag De af­we­zig­heid van in­tel­li­gen­tie geeft dus blijk­baar een veel gro­te­re over­le­vingkans. Dit brengt mij bij de vol­gen­de op­mer­king van Vin­cent Ic­ke. „Een ver­ge­vor­der­de in­tel­li­gen­te sa­men­le­ving plun­dert zijn pla­neet niet zo­als wij doen, maar is een kring­loop­sa­men­le­ving die al­le grond­stof­fen steeds weer op­nieuw her­ge­bruikt. Die laat dus geen spo­ren ach­t­eer.” Maar mis­schien is het wel zo over­do­vend stil in het heel­al om­dat in­tel­li­gen­te sa­men­le­vin­gen zich­zelf na kor­te tijd on­ver­mij­de­lijk ten gron­de rich­ten. Jeroen van Rooi­j­en Wa­ge­nin­gen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.