Kij­ker holt wel weg

NRC Handelsblad - - Opinie -

In de ru­briek NRC Checkt van maan­dag ( NRC checkt: ‘RTL-kij­ker holt in rap tem­po weg’, 10/10) stelt redacteur Men­no Se­dee dat de zin­sne­de dat „de kij­ker in rap tem­po weg­holt bij RTL” in mijn co­lumn in het AD on­waar is ( De stui­ten­de ar­ro­gan­tie en diep­te­pun­ten van RTL4 , Al­ge­meen Dag­blad, 21/9). Dat hij daar­bij, klaar­blij­ke­lijk be­wust ap­pels met pe­ren ver­ge­lijkt, lijkt hij te ver­ge­ten. Se­dee vroeg mij per mail waar ik mijn be­we­ring op ba­seer­de. Ik liet hem we­ten naar de ab­so­lu­te kijk­cij­fers te kij­ken. Ver­vol­gens vond Se­dee het zelf „re­le­van­ter” om naar markt­aan­deel/be­reik te kij­ken, om­dat er over de he­le li­nie min­der li­ne­air tv ge­ke­ken wordt in Ne­der­land. Dat klopt, maar RTL zakt in ab­so­lu­te kijk­cij­fers har­der dan zijn con­cur­ren­ten. Ver­vol­gens con­clu­deert Se­dee dat RTL in markt­aan­deel af­ge­lo­pen maand zelfs be­ter scoor­de dan vo­rig jaar. Als hij ook maar één pro­fes­si­o­nal bui­ten RTL had ge­beld, had hij een an­der, waar­heids­ge­trou­wer ver­haal te ho­ren ge­kre­gen. Om Ruud de Lan­gen (CEO van Minds­ha­re, het groot­ste bu­reau dat zend­tijd in­koopt voor ad­ver­teer­ders en daar­mee een be­lang­rij­ke scha­kel is tus­sen de re­cla­me- en de te­le­vi­sie­we­reld) te ci­te­ren: „RTL is in de eer­ste helft van sep­tem­ber zelfs de gro­te ver­lie­zer in de be­lang­rij­ke jon­ge­re doel­groep 2049 jaar. De zen­der­groep scoor­de 2,2 pro­cent­punt min­der markt­aan­deel ver­ge­le­ken met de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar.” Mis­schien tijd voor een nieu­we ru­briek: wie checkt NRC Checkt?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.