Ar­jen Lu­bach is nu in­vloed­rijk opi­nie­ma­ker

Ar­jen Lu­bach kreeg don­der­dag van het tv­pu­bliek de Te­le­vi­zier-Ring. In zijn show be­drijft de sa­ti­ri­cus van de VPRO cam­pag­ne­jour­na­lis­tiek.

NRC Handelsblad - - Cultur Nieuws - Wil­fred Tak­ken

Wil je een re­fe­ren­dum over de sleep­wet or­ga­ni­se­ren? Bel Ar­jen Lu­bach en je hebt de be­no­dig­de 300.000 hand­te­ke­nin­gen in een week bij el­kaar. En zoek je aan­dacht voor wei­nig aan­spre­ken­de kwes­ties als het han­dels­ver­drag TTIP of scha­de­pro­ce­du­res bij Gro­ning­se aard­be­vin­gen, bel Lu­bach en hij zorgt er­voor dat ie­der­een er­over praat. Zon­dag met Lu­bach (VPRO) werd don­der­dag be­kroond met de tv-pu­blieks­prijs de Te­le­vi­zier-Ring, de pu­blieks­prijs voor het po­pu­lair­ste tv-pro­gram­ma.

Zon­dag met Lu­bach be­gon drie jaar ge­le­den als fa­vo­riet van de in­tel­li­gent­sia – in 2016 won hij de Nip­kow­schijf van de tv-kri­tiek – en is nu uit­ge­groeid tot pu­blieks­lie­ve­ling. Het pro­gram­ma be­gon in no­vem­ber 2014 met slechts 340.000 kij­kers (markt­aan­deel 4 pro­cent) en heeft er dit jaar ge­mid­deld 1,2 mil­joen (16 pro­cent). Dit is voor het eerst in de ge­schie­de­nis van de Te­le­vi­zier-Ring dat de pu­blieks­prijs naar een VPRO-pro­gram­ma gaat. Zelfs Van Koo­ten en De Bie kre­gen nooit die prijs.

Me­de hier­door is Lu­bach (Gro­nin­gen, 1979) een in­vloed­rijk opi­nie­ma­ker ge­wor­den. In zijn pro­gram­ma com­bi­neert Lu­bach sa­ti­re met po­li­tie­ke opi­nie en cam­pag­ne­jour­na­lis­tiek. Lu­bach agen­deert kwes­ties, fi­leert po­li­ti­ci en roept ge­re­geld op tot ac­tie. Hier­bij com­bi­neert hij zijn ver-

OUD-PRE­SEN­TA­TOR

Ar­jen Lu­bach met de Gou­den Te­le­vi­zier-Ring voor het pro­gram­ma Zon­dag met Lu­bach, don­der­dag­avond in AFAS Li­ve. mo­gen om in een zorg­vul­dig ge­con­stru­eer­de show in­ge­wik­kel­de kwes­ties een­vou­dig en aan­trek­ke­lijk te ma­ken, met een ta­lent om suc­ces­rijk so­ci­a­le me­dia in te zet­ten.

Dat laat­ste kwam don­der­dag­avond ook van pas toen hij zijn fans mo­bi­li­seer­de om te stem­men voor de Te­le­vi­zier-Ring. Slim ves­tig­de hij in zijn cam­pag­ne niet de aan­dacht op zich­zelf, maar op de no­mi­na­tie voor GTSTac­teur Erik de Vo­gel. Die ging op zijn beurt re­cla­me ma­ken voor Lu­bach.

Zijn groot­ste hit was in ja­nu­a­ri de vi­deo The Ne­ther­lands wel­co­mes Trump in his own words. „Als we er­mee op CNN ko­men, haal ik kro­ket­ten”, zei hij voor­af te­gen zijn re­dac­tie. Het film­pje

Te­le­vi­zier-prij­zen

haal­de veel Ame­ri­kaan­se zen­ders, werd op YouTu­be 36 mil­joen keer be­ke­ken, en kreeg na­vol­gers in an­de­re lan­den. On­langs haal­de hij we­der­om de Ame­ri­kaan­se me­dia met zijn vi­deo over de NRA (1,8 mil­joen views) na de aan­slag in Las Ve­g­as, waar­in hij in een goe­de-doel-ach­tig film­pje de Ame­ri­kaan­se wa­pen­lief­de neer­zet­te als een zie­ke­lij­ke ver­sla­ving.

Zon­dag met Lu­bach heeft een links pro­fiel. Be­roemd is het item waar­in de pre­sen­ta­tor het A4-ver­kie­zings­pro­gram­ma van de PVV fi­leer­de, waar­bij hij liet zien dat par­tij­lei­der Wil­ders niet zegt hoe hij zijn plan­nen wil re­a­li­se­ren. Lu­bach in­tro­du­ceer­de de hashtag #hoe­dan, die ver­vol­gens over­al op­dook. Maar zijn aan­val­len op sa­la­fis­ten, isla­mi­ti­sche scho­len en Er­do­gan-aan­han­gers zul­len ook recht­se kij­kers aan­spre­ken. En als hij kan la­ten zien wat Jesse Kla­ver van GroenLinks zo­al uit de cam­pag­nes van pre­si­dent Oba­ma heeft ge­leend, zal hij dat ook niet la­ten. Lu­bach is voor­al links-li­be­raal, met een hei­lig ge­loof in de ra­tio. Een van zijn gro­te voor­gan­gers, Kees van Koo­ten, noem­de hem in de Volks­krant een ‘hu­mo­ra­list’, „waar­bij die stem in ver­ont­waar­di­ging zo mooi om­hoog kan schie­ten”.

Te­gen re­fe­ren­dum

Lu­bach en zijn re­dac­tie, on­der lei­ding van Ja­ni­ne Ab­bring, ont­le­nen het for­mat van de show aan sa­ti­ri­sche la­tenight-shows in de VS. Ko­miek Jon Ste­wart heeft het gen­re uit­ge­von­den, diens leer­ling John Oli­ver is Lu­bachs gro­te voor­beeld. Net als zij be­schouwt Lu­bach het nieuws in lan­ge, gees­ti­ge ti­ra­des. Hoe­wel de Ame­ri­kaan­se shows sterk opi­ni­ë­ren, zijn ze voor veel Ame­ri­kaan­se jon­ge­ren een be­lang­rij­ke nieuws­bron.

Dat zou Lu­bach ook wel­eens kun­nen zijn. Tij­dens de ver­kie­zin­gen dit jaar in­tro­du­ceer­de hij de spel­le­t­jes­app Ka­mer­got­chi (600.000 keer ge­down­load), waar­in de kie­zers een lijst­trek­ker als huis­dier kon­den ver­zor­gen. Lu­bach be­trad ook op klas­sie­ke wij­ze het strijd­perk, toen hij in Lei­den als be­lij­dend athe­ïst in de­bat ging met Gert-Jan Se­gers, lijst­trek­ker van de Chris­tenU­nie.

Dat cam­pag­ne­jour­na­lis­tiek wei­nig ruim­te biedt voor nu­an­ces, blijkt uit Lu­bachs laat­ste wa­pen­feit: het re­fe­ren­dum om te pro­tes­te­ren te­gen de ver­nieuw­de Wiv, de wet die in­lich­tin­gen­dien­sten rui­me­re be­voegd­he­den geeft. Hier­voor moest Lu­bach een prin­ci­pe over­boord zet­ten: hij is te­gen­stan­der van re­fe­ren­da.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.