De mens ach­ter de moord

NRC Handelsblad - - De Gids - Door

Jo­na­than Groff als FBI-agent Hol­den Ford in de duis­te­re dra­ma­se­rie Mind­hun­ter Mind­hun­ter Met Jo­na­than Groff, Holt McCal­la­ny en An­na Torv. Twee van tien afl. wa­ren be­schik­baar voor pers. De­ze vrij­dag op Net­flix. 4 *# In de gru­we­lij­ke, stijl­vol vorm­ge­ge­ven Net­flix­se­rie krui­pen twee FBI-agen­ten in de ja­ren ze­ven­tig in de psy­che van se­rie­moor­de­naars.

SE­RIE

Thijs Schrik dmund ‘Ed’ Kem­per, ook wel be­kend als The Co-Ed Kil­ler, ziet het om­bren­gen van men­sen als een roe­ping. En hij wil ei­gen­lijk wel een beet­je er­ken­ning. „Het is niet mak­ke­lijk om men­sen af te slach­ten, het is hard wer­ken. Zo­wel fy­siek als men­taal. Ik denk niet dat men­sen zich dat re­a­li­se­ren.”

Kem­per, die nog veel meer gru­we­lij­ke din­gen deed met zijn slacht­of­fers, praat in een ge­denk­waar­dig scè­ne uit de nieu­we Ame­ri­kaan­se dra­ma­se­rie Mind­hun­ter met een FBI-agent die in zijn hoofd pro­beert te ko­men. Maar speelt de se­rie­moor­de­naar een spel­le­tje met de agent? Of is het an­ders­om? Die dy­na­miek staat cen­traal in de­ze se­rie, me­de ont­wik­keld door top­re­gis­seur Da­vid Fin­cher, die na Hou­se of Cards voor de twee­de keer aan de wieg staat van een gro­te Net­flix-pro­duc­tie.

Het op fei­ten ge­ba­seer­de ver­haal draait om twee FBI-agen­ten die eind ja­ren ze­ven­tig baan­bre­ken­de on­der­zoek doen naar se­rie­moor­de­naars. De jon­ge Hol­den Ford (Jo­na­than Groff) en ou­de rot Bill Tench (Holt McCal­la­ny) pro­be­ren de denk- en ge­drags­pa­tro­nen van de­ze moor­de­naars te door­gron­den door ze uit­ge­breid te in­ter­vie­wen. De ken­nis die ze op­doen wil­len ze ge­brui­ken bij lo­pen­de za­ken.

De twee zijn ge­ba­seerd op de be­staan­de agen­ten John Dou­g­las en Ro­bert Res­s­ler. Ze heb­ben wel an­de­re na­men ge­kre­gen, wat doet ver­moe­den dat veel za­ken sterk ge­dra­ma­ti­seerd zijn.

Fin­cher re­gis­seer­de in 2013 de eer­ste twee af­le­ve­rin­gen van Hou­se of Cards. Zijn rol werd daar­na be­perkt en na vijf sei­zoe­nen is de po­li­tie­ke dra­ma­se­rie op zijn re­tour en qua po­pu­la­ri­teit in­ge­haald door se­ries als Nar­cos en Stran­ger Things. Daar­naast weet het per­so­na­ge Frank Un­der­wood niet echt meer te cho­que­ren in een tijd waar­in er zo­veel on­voor­spel­ba­re din­gen ge­beu­ren in het ech­te Wit­te Huis.

Ver­trouwd ter­rein

Dat cho­que­ren lukt Fin­cher in Mind­hun­ter wel; de se­rie heeft geen moei­te met het be­schrij­ven en to­nen van gru­we­lij­ke ta­fe­re­len. Ook nu re­gis­seer­de hij weer de eer­ste twee af­le­ve­rin­gen, ter­wijl schrij­ver en pro­du­cer Joe Pen­hall het ge­heel ver­der runt (Net­flix maak­te voor­af al­leen de­ze eerst twee af­le­ve­rin­gen be­schik­baar voor de pers). Mind­hun­ter zit meer in Fin­chers straat­je dan Hou­se of Cards, hij keert te­rug naar ver­trouwd ter­rein: zijn door­braak­film Se7en (1995) en Zo­diac (2007) gaan even­eens over se­rie­moor­de­naars.

De se­rie be­gint in 1977, als Ford werkt als gij­ze­lings­on­der­han­de­laar en le­raar op de trai­nings­aca­de­mie van de FBI. Er wordt met­een een goed tijds­beeld neer­ge­zet: se­rie­moor­de­naar Char­les Man­son zit nog in het col­lec­tie­ve ge­heu­gen, de oor­log in Vietnam en het Wa­ter­ga­te­schan­daal zijn nog ver­se won­den.

Het vak­man­schap spat ver­der van het scherm. Al­les wordt stijl­vol in beeld ge­bracht en de sound­track is in­druk­wek­kend, al ver­dient de in­zet van Psy­cho Kil­ler van Tal­king Heads niet met­een de ori­gi­na­li­teits­prijs. In de eer­ste af­le­ve­ring zijn som­mi­ge dia­lo­gen wat hou­te­rig. Als de twee FBI-man­nen gaan sa­men­wer­ken in de twee­de af­le­ve­ring komt al­les op gang. Ford gaat eerst so­lo in ge­sprek met Kem­per, een gro­te, in­tel­li­gen­te man, die naast stu­den­tes ook zijn moe­der ver­moord­de. Hij be­schrijft zijn da­den ver­ra­der­lijk ont­span­nen, wat zijn scè­nes veel on­der­huid­se span­ning mee­geeft.

On­danks de hef­ti­ge ma­te­rie krijgt Mind­hun­ter de toon van een bud­dy cop­film, waar­in twee bot­sen­de agen­ten el­kaar vin­den in de strijd te­gen hun lei­ding­ge­ven­den. Zo be­gint Fin­cher op een ef­fec­tie­ve ma­nier een po­ten­ti­ë­le nieu­we hit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.