ABN Am­ro gaat weer ri­si­co­vol­le le­nin­gen ver­strek­ken

NRC Handelsblad - - Economie -

Voor het eerst sinds de na­ti­o­na­li­sa­tie van ABN Am­ro in 2008 gaat de bank weer op gro­te schaal ‘hef­boom­le­nin­gen’ ver­strek­ken in het bui­ten­land. Dat meldt Het Fi­nan­ci­eele Dag­blad vrij­dag. Hef­boom­le­nin­gen zijn ri­si­co­vol­le le­nin­gen die ge­bruikt wor­den om be­drij­ven te ko­pen. De bank heeft een team aan­ge­steld om voor­al in de VS en Azië de markt te be­tre­den voor dit soort le­nin­gen.

Hef­boom­le­nin­gen wor­den voor­al in­ge­zet door pri­va­te equi­ty­fond­sen. Een fonds kan met zo’n hef­boom­le­ning een be­drijf ko­pen met gro­ten­deels vreemd ver­mo­gen. De schuld wordt op de ba­lans van het over­ge­no­men be­drijf ge­plaatst. Bij een hef­boom­le­ning loopt de schuld te­gen­woor­dig al gauw op tot vijf- à zes­maal de bru­to­winst van het be­drijf (ebit­da).

Hef­boom­le­nin­gen kre­gen een slech­te naam door de fi­nan­ci­ë­le cri­sis. Door de ho­ge schul­den­last kwa­men over­ge­no­men be­drij­ven, en een aan­tal pri­va­te equi­ty-fond­sen in de pro­ble­men. Ook ABN Am­ro perk­te de ver­strek­king in.

Sinds een paar jaar wor­den de hef­boom­le­nin­gen ech­ter weer ge­staag po­pu­lair­der, zo­wel in Eu­ro­pa als in de VS. Hef­boom­le­nin­gen zijn voor ban­ken lu­cra­tie­ve le­nin­gen. De Fi­nan­ci­al Ti­mes meld­de don­der­dag dat er dit jaar al voor 85 mil­jard eu­ro aan hef­boom­le­nin­gen is ver­strekt. Dat is het hoog­ste be­drag sinds 2007. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.