Dijs­sel­bloem wordt tij­de­lijk ad­vi­seur nood­fonds ESM

NRC Handelsblad - - Economie -

De­mis­si­o­nair mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Jeroen Dijs­sel­bloem (Pv­dA) gaat na zijn ver­trek uit de Ne­der­land­se po­li­tiek aan de slag als ad­vi­seur bij het Eu­ro­pe­se nood­fonds ESM. Hij komt dan ook bij het ESM op de loon­lijst. Zo be­houdt hij de „lo­gis­tie­ke en prak­ti­sche on­der­steu­ning” die no­dig is om zijn ta­ken als voor­zit­ter van de Eu­ro­groep te kun­nen ver­vul­len, legt zijn woord­voer­der uit.

De Eu­ro­groep be­sloot maan­dag dat Dijs­sel­bloem zijn ter­mijn als voor­zit­ter, die half ja­nu­a­ri af­loopt, mag uit­die­nen. Voor die func­tie ont­vangt hij ech­ter geen ver­goe­ding. La­ter de­ze maand ver­laat de de­mis­si­o­nair mi­nis­ter de Ne­der­land­se po­li­tiek. Hij zal geen ge- bruik ma­ken van een wacht­geld­re­ge­ling, meldt een woord­voer­der.

Toch krijgt Dijs­sel­bloem de ad­vi­seurs­func­tie niet al­leen van­we­ge een kan­toor en het sa­la­ris, meldt zijn woord­voer­der. „Op dit mo­ment speelt de dis­cus­sie over de toe­komst van het ESM vol­op, daar ging het de vo­ri­ge Eu­ro­groep-ver­ga­de­ring ook over. In dat de­bat gaat Dijs­sel­bloem in zijn func­tie als ad­vi­seur straks ook een rol spe­len.” Lang zal de Ne­der­land­se po­li­ti­cus die rol ove­ri­gens niet uit­oe­fe­nen. In een ver­kla­ring laat di­rec­teur van het nood­fonds Klaus Reg­ling we­ten dat Dijs­sel­bloem ad­vi­seur blijft tot het ein­de van zijn ter­mijn als voor­zit­ter van de Eu­ro­groep op 13 ja­nu­a­ri vol­gend jaar. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.